Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 6/12.10.2022 απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, αναρτώνται με ορθή επανάληψη τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας για το έτος 2022 σε …

Ανακοίνωση για υποβολή προσφορών διαγωνισμού του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. – Announcement for the submission of the tender offers for the Sales and Lease Back Organization (SLBO).

Ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης …

«Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19 στη ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4469/2017) – Προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση είναι η καταβολή της δόσης Δεκεμβρίου έως και την 31/12/2020»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).