Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία Προστασίας Α' κατοικίας

“UNDER CONSTRUCTION” 

Ο σχετικός σύνδεσμος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων Θα ενεργοποιηθεί σύντομα....από UNDER CONSTRUCTION κουμπί δεξιά.

UNDER CONSTRUCTIONαυτόν τον σύνδεσμο.UNDER CONSTRUCTION

UNDER CONSTRUCTION

Πατήστε το παραπάνω κουμπί για την Αίτηση Υπαγωγής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ UNDER CONSTRUCTION

UNDER CONSTRUCTION