Ρύθμιση οφειλών μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο νέος αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας δίνει την δυνατότητα σε νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με την τράπεζα ή τον διαχειριστή Δανείου σε διμερές επίπεδο.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αφορά σε δανειολήπτες όλων των ειδών, όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, εταίροι και μικρές επιχειρήσεις (π.χ. μικρέμποροι) με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αφορά σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι λύσεις που παρέχει ο Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να είναι η προσωρινή ή η οριστική διευθέτηση των δανείων. Ως διευθέτηση δανείων νοείται μια λύση ρύθμισης οφειλών που δύναται να περιλαμβάνει για παράδειγμα την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, τη μειωμένη δόση πληρωμής, την προσωρινή καταβολή μόνο τόκων, το διαχωρισμό της οφειλής, τη διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης. Για να καθοριστεί η λύση ρύθμισης, εξετάζονται τα διαθέσιμα εισοδήματα (δηλ. έσοδα, μείον εύλογες δαπάνες διαβίωσης), καθώς και η περιουσία του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών του. Η ρύθμιση οφειλών επιτυγχάνεται, μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ πιστωτή και οφειλετών. Εφόσον απαιτείται μείωση του χρέους, με σκοπό να συνταχθεί ένα βιώσιμο πλάνο αποπληρωμής οφειλών που περιλαμβάνει μικρότερες μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής, τότε ο οφειλέτης δύναται να προβεί και σε συναινετική παράδοση ή πώληση κάποιων ακινήτων του.
Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας είναι προσαρμοσμένος στο Νόμο 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ως εκ τούτου, όταν ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τότε αναστέλλεται η εν εξελίξει διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας. Εάν δεν προκύψει μια λύση ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, τότε δύναται να συνεχιστεί η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας.
Ο οφειλέτης, καθώς και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του, υποχρεούνται να κάνουν το 1ο βήμα και να εκκινήσουν τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας, με τη συμπλήρωση του εντύπου Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.) και την υποβολή του στην αρμόδια τράπεζα ή διαχειριστή δανείου. Η ορθή και πλήρης συμπλήρωση του εντύπου Τ.Ο.Κ. (με πλήρη καταγραφή όλων των οικονομικών και άλλων στοιχείων), καθώς και η επισύναψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι υποχρέωση και προς όφελος του δανειολήπτη. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσής του, τότε η τράπεζα ή ο διαχειριστής δανείου δύναται να κατατάξει τον οφειλέτη, συνοφειλέτη και εγγυητή στην κατηγορία του μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, με την έννοια ότι δεν συνεργάζεται για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, με σκοπό να διαπιστωθεί αν όντως έχει οικονομική αδυναμία ή αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή. Μια τέτοια ανεπιθύμητη εξέλιξη θα δυσχεραίνει τη θέση των οφειλετών, καθώς θα διακόψει την διαδικασία ένταξης του στον Κώδικα Δεοντολογίας.
Μετά την υποβολή ενός ορθού και πλήρως συμπληρωμένου Τ.Ο.Κ., η τράπεζα ή ο διαχειριστής δανείου το εξετάζει και επικοινωνεί με τον οφειλέτη, τους συνοφειλέτες και εγγυητές του, βάσει τυποποιημένης διαδικασίας, με σκοπό την παροχή μιας πρότασης που περιέχει συγκεκριμένη λύση (ή εναλλακτικές λύσεις) ρύθμισης οφειλών, η οποία λαμβάνει υπόψη τη διαθέσιμη περιουσία τους, την οικονομική τους κατάσταση, καθώς και τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής τους. Σε περίπτωση που οι οφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, τότε κατατάσσονται στην κατηγορία των μη βιώσιμων οφειλετών και οι πιστωτές εκκινούν τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον τους (δηλ. κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς περιουσίας).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας (Αρ. Απόφ. 392/31.5.21, ΦΕΚ 2411/Β/7.6.21)
• Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (Αρ. Απόφ. 195/1/29.07.2016, ΦΕΚ 2376/Α/2016)
• Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Έντυπο Τ.Ο.Κ.
Προσυμπληρωμένο Τ.Ο.Κ.
Οδηγίες Συμπλήρωσης Τ.Ο.Κ.