ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Οι παράμετροι ρύθμισης οφειλών χρησιμοποιούνται από τους χρηματοδοτικούς φορείς εφόσον επιλέξουν την κατάρτιση ρύθμισης με τη μεθοδολογία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 5 της ΚΥΑ 77697/2021, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πρόταση ρύθμισης ούτε να ακολουθήσουν αυτήν τη μεθοδολογία για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.
Η λύση ρύθμισης που δύναται να προκύπτει από το αυτό το υπολογιστικό εργαλείο (α’ υπολογιστικό εργαλείο) παράγεται αποκλειστικά προς το σκοπό υποβοήθησης των συμμετεχόντων πιστωτών για τη διαμόρφωση και την υποβολή πρότασης ρύθμισης προς τον οφειλέτη και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για αυτούς.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ΚΥΑ 77697/2021, ΦΕΚ Β΄2896/5.7.2021)
ΚΥΑ 67360 / 2021/2021 (Β` 2499) και θέμα: «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφ. Α` του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α` 207)» και της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και να λαμβάνει υπόψη την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.
Αριθμ. 40953 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β' 1610/16.03.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

Ενημερωτικό Υλικό
Παραδειγματα αλγοριθμων Εξωδικαστικού Ν. 4738/2020