ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Οι παράμετροι ρύθμισης οφειλών χρησιμοποιούνται από τους χρηματοδοτικούς φορείς εφόσον επιλέξουν την κατάρτιση ρύθμισης με τη μεθοδολογία του άρθρου 7 της ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς δεν υποχρεούνται ούτε να υποβάλουν πρόταση ρύθμισης, ούτε να ακολουθήσουν την ως άνω ενδεικτική μεθοδολογία για τη διαμόρφωση της πρότασης.