Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων του Ν.4738/2020 (άρθρο 218)

Ο Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων είναι ένας ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί από το κράτος κατόπιν δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Ο φορέας αυτός αγοράζει την 1η κατοικία του οφειλέτη και υποχρεούται να τη μισθώσει στον πολίτη για 12 έτη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Ο φορέας, κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος.

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο οφειλέτης δύναται να επαναγοράσει το ακίνητο πριν από τη συμπλήρωση 12ετίας (που είναι το ανώτατο χρονικό όριο) καθώς καταργείται η υποχρέωση να πληρώσει τα μισθώματα των 12 ετών σε περίπτωση που ασκήσει νωρίτερα το δικαίωμα επαναγοράς.

Ο Φορέας θα αποκτά το ακίνητο με έκπτωση 30% επί της εμπορικής του αξίας, έκπτωση από την οποία θα ωφελείται στο μέλλον και ο δανειολήπτης με αντίστοιχη μείωση της τιμής επαναγοράς του ακινήτου.

Το Κράτος (ΟΠΕΚΑ) παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία.

Μετά και την ολοκλήρωση της Α' φάσης (20.9.22) του σχετικού διαγωνισμού, υποβλήθηκαν έξι (6) φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στις 16 Ιανουαρίου 2024 ξεκίνησε ο 2ος Κύκλος του Διαλόγου, μέσω της κοινοποίησης σχεδίου σύμβασης παραχώρησης προς τους προεπιλεγέντες επενδυτές, στον οποίο συμμετείχαν τέσσερεις (4) οικονομικοί φορείς.

Θεσμικό Πλαίσιο
Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων αναφορικά με την παροχή του στεγαστικού επιδόματος του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) στους ευάλωτους οφειλέτες που μεταβίβασαν και επαναμισθώνουν την κατοικία από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 218 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) (ΦΕΚ 3729/Β’/12-08-2021
Άρθρο 218 του Νόμου για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας» (Ν. 4738/2020)
Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες
Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
Όπως έχουν εναρμονιστεί με τους παρακάτω νόμους:
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)
Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α 148/8.8.2016)

Ν.5072/2023 "ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5072 (ΦΕΚ Α 198/04.12.2023). Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΗΣ" και άλλες επείγουσες διατάξεις.". Άρθρο 89. Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης -Τροποποίηση άρθρου 219, παρ. 2 άρθρου 222, παρ. 3 άρθρου 225 ν.4738/2020

Ενημερωτικό Υλικό
Δελτίο τύπου - Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Κείμενο προς Δημόσια Διαβούλευση
Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (στην αγγλική γλώσσα)

Δελτίο τύπου - Πρόοδος ανταγωνιστικού διαλόγου για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (Ν.4738/2020) σύμφωνα με τη διακήρυξη Δ3/2022 Α.Π. 164799 ΕΞ 2022, 10.11.2022