Βεβαίωση Οικονομικά Πληγέντος Οφειλέτη

Η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης είναι απλή και πλήρως ηλεκτρονική, αφού ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 1, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet. Με την υποβολή της αίτησης, ενημερώνονται αυτόματα οι Χρηματοδοτικοί Φορείς, οι οποίοι εντός 10 εργάσιμων ημερών ανακτούν στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του οφειλέτη. Ακολούθως διενεργούνται οι αυτόματοι / ηλεκτρονικοί έλεγχοι (αυθημερόν) και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την πλατφόρμα η Βεβαίωση Οικονομικά Πληγέντος Οφειλέτη. Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους Χρηματοδοτικούς Φορείς προς γνώση τους και έτσι προστατεύεται η Κύρια Κατοικία του οφειλέτη.
Επισημάνεται ότι όσοι έχουν ήδη κάνει αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» (Ν.4714/2020) για την επιδότηση δανείων Κύριας Κατοικίας Πληγέντων Κορωνοϊού, προστατεύονται αυτόματα και δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση.

ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 86 του ν.4790/2021
Διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) (ΦΕΚ 1742/Β΄/28-04-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας – Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια