Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Η χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση της άδειας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας παρέχεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2023, με ηλεκτρονικές εξετάσεις, από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψηφίων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας από 23.6.2023 έως 14.9.2023 στις 19:00.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2023
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1/7-12-21 Απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και οι ερωτήσεις – απαντήσεις των εξετάσεων
Με την υπ΄ αριθμ. 95971/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 623/ΥΟΔΔ/2.8.21) ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση της πιστοποίησης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α΄207)
Με την υπ' αριθμ. 91756 ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3273/Β΄/23.72021)
Άρθρα 227 – 241 & 279 του Ν.4738/2020
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5/23-7-21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας δημοσιεύτηκε η «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021». (ΦΕΚ 3451/Β' /29-7-2021)
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3/22-7-21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας εξειδικεύονται τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ανακοίνωση έναρξης και διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψηφίων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2023
Οδηγός Χρήσης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας