Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Η χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση της άδειας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας παρέχεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.
Στις 30/9/2021 διενεργήθηκε διαγωνισμός υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας, με ηλεκτρονικές εξετάσεις, από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξετάσεων της ΕΓΔΙΧ. Ακολούθως, 60 υποψήφιοι κρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έλαβαν μέρος στις εξετάσεις. Από αυτούς, οι 26 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2022
Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1/7-12-21 Απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και οι ερωτήσεις – απαντήσεις των εξετάσεων
Με την υπ΄ αριθμ. 95971/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 623/ΥΟΔΔ/2.8.21) ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση της πιστοποίησης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α΄207)
Με την υπ' αριθμ. 91756 ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3273/Β΄/23.72021)
Άρθρα 227 – 241 & 279 του Ν.4738/2020
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5/23-7-21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας δημοσιεύτηκε η «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021». (ΦΕΚ 3451/Β' /29-7-2021)
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3/22-7-21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας εξειδικεύονται τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οδηγός Χρήσης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας