ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Οι ιδιώτες θεσμικοί πιστωτές, πέραν της ρύθμισης του α’ υπολογιστικού εργαλείου μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να επιλέξουν να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης αντιπρότασης πιστωτών (β’ υπολογιστικό εργαλείο) για την αναδιάρθρωση των οφειλών στην εξωδικαστική διαδικασία.
Η αυτοματοποιημένη αντιπρόταση πιστωτών προκύπτει βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 77697/2021 ΚΥΑ, όπως ισχύει και πρέπει να τηρεί συγκεκριμένες παραμέτρους μεθοδολογίας υπολογισμού για τη λύση που προτείνεται.
Οι αναλυτικές παράμετροι μεθοδολογίας υπολογισμού της αυτοματοποιημένης λύσης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών περιλαμβάνονται αναλυτικά σε Παράρτημα στην ΚΥΑ 13243/2024. Οι παράμετροι δεσμεύουν κάθε συμμετέχοντα πιστωτή για την κατάρτιση αντιπρότασης.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ΚΥΑ 77697/2021, ΦΕΚ Β΄2896/5.7.2021)
Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ΚΥΑ 77697/2021, ΦΕΚ Β΄2896/5.7.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 77697 ΕΞ 2021/ 29.6.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Κεφ. Α' του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020» (Β' 2896) (ΚΥΑ 13243 ΕΞ 2024 (ΦΕΚ B' 560/26.01.2024)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βασικές παράμετροι μεθοδολογίας αντιπρότασης πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
Αναλυτικές Παράμετροι Μεθοδολογίας υπολογισμού αυτοματοποιημένης λύσης εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Αντιπρόταση Πιστωτών)