ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Οι ιδιώτες θεσμικοί πιστωτές δύναται να παρέχουν μία αντιπρόταση ρύθμισης οφειλών η οποία θα πρέπει να τηρεί συγκεκριμένες παραμέτρους σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 77697/2021 ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτικοί φορείς δεν υποχρεούνται ούτε να υποβάλουν πρόταση ρύθμισης, ούτε να ακολουθήσουν την ως άνω ενδεικτική μεθοδολογία για τη διαμόρφωση της πρότασης.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ΚΥΑ 77697/2021, ΦΕΚ Β΄2896/5.7.2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βασικές παράμετροι μεθοδολογίας αντιπρότασης πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών