Διαδικασία υποβολής αίτησης δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας – Εκδίκαση

Παρακάτω εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους μία επχείρηση ή ένας πιστωτής της μπορούν να επιδιώξουν δικαστική επικύρωση της συμφωνίας τους

Με την κατάθεση της αίτησης δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης συνυποβάλλονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγγραφα:

α) αντίγραφο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,

β) πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας (συντεταγμένο από τον Συντονιστή),

γ) αποδεικτικά της κλήτευσης των πιστωτών που είχε κοινοποιήσει ο Συντονιστής στους πιστωτές στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του Μηχανισμού (απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται στην αίτηση υπαγωγής στον Μηχανισμό)

δ) αντίγραφο της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και τυχόν πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές,

ε) η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, αν έχει εκπονηθεί,

στ) οι ενστάσεις των συμμετεχόντων πιστωτών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8.

Οποιοσδήποτε θεμελιώνει έννομο συμφέρον μπορεί να λάβει από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου αντίγραφα της αίτησης επικύρωσης και των συνοδευτικών εγγράφων.

Αν ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το ν. 3419/2005 (Α΄ 297), η αίτηση για την επικύρωση υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, προς καταχώριση και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση στο δικαστήριο. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ο αιτών ειδοποιεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου τους πιστωτές στους οποίους κοινοποιήθηκε το απόσπασμα της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία και με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 για την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και την ημερομηνία συζήτησής της.

Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.

Αν ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το ν. 3419/2005 (Α΄ 297), η απόφαση για την επικύρωση καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δημοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που επικυρώνει τη σύμβαση δεν επιτρέπεται άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή τριτανακοπής. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση για την επικύρωση επιτρέπεται η άσκηση έφεσης

Προηγούμενη Σελίδα - Βήμα 7

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναπτύσσονται οι λόγοι που ωθούν στη δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης και η σχετική διαδικασία