Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ειδικότερα:
1. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων: Διορίζονται από το δικαστήριο ως ειδικοί εντολοδόχοι, με αρμοδιότητα να ασκούν ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης οφειλών. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων ώστε να δίνουν τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη τους προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκ. ευρώ κ.ά.
2. Σε υποθέσεις πλήρους διαγραφής οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας,: Διορίζονται από το δικαστήριο ως σύνδικοι, με αρμοδιότητα να εκποιήσουν το σύνολο ή επιμέρους λειτουργικά σύνολα της περιουσίας του οφειλέτη και ακολούθως να διανείμουν τα ποσά που προκύπτουν στους πιστωτές.
Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται, κατόπιν εξετάσεων, από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, η οποία συστάθηκε την 21.4.2021 και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών, υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Δείτε το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
Η ημερομηνία ενεργοποίησης του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας είναι η 18.9.2017

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2023
- Με την υπ' αριθμ. 82537 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και τα μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων των διαχειριστών αφερεγγυότητας και πιστοποιημένων προσώπων (ΦΕΚ 569/Υ.Ο.Δ.Δ./22-07-2021)
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 90048 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και των πιστοποιημένων προσώπων (ΦΕΚ 3289/Β' /26-7-2021)
- Με την υπ' αριθμ. 60051 ΕΞ2021 ΚΥΑ καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και των προέδρων και των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 433/Υ.Ο.Δ.Δ./02-06-2021)
- Με την υπ' αριθμ. 30757 ΕΞ 2021 ΚΥΑ ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 369/Υ.Ο.Δ.Δ./13-05-2021)
- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44898 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1615/Β΄/21-4-2021)
- Με την υπ’ αριθμ. 44925 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το π.δ. 133/2016 (Α’ 242) στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του άρθρου 234 του ν. 4738/2020 και στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του άρθρου 236 ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1595/Β΄/20-04-2021)
- Με την υπ’ αριθμ. 44948 ΕΞ 2021 Υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στον ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1575/Β΄/17-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 17192 Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι φορείς, όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1533/Β’/15-04-2021)
- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40625 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1355/Β΄/06-04-2021)
- Με την υπ’ αριθμ. 2/23-6-2021 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας καθορίζεται η μορφή αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4738/2020 ( ΦΕΚ Β’ 4226/2021)

- N.5024/2023 (ΦΕΚ Α' 41/24.02.2023)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (7/2/2022)
Ενημερωτικό Σημείωμα για τα καθήκοντα / αρμοδιότητες του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
Παρουσίαση εξυγίανσης επιχειρήσεων_ν.4738_2020
Παρουσίαση απαλλαγής οφειλών-2η ευκαρία_ν.4738_2020
Σύντομη παρουσίαση ν_4738_2020
Παρουσίαση λειτουργήματος του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
Παρουσίαση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών_ν.4738_2020