Διαχειριστές Αφερεγγυότητας

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020.

Ειδικότερα:

1. Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού: Εργάζονται προς όφελος των εταιρειών, έτσι ώστε να επιτύχουν ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, απαλλάσσοντας από τη σχετική ευθύνη τους δημόσιους λειτουργούς των πιστωτών. Για τον σκοπό αυτό, παρέχουν γνωμοδότηση και σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη, με σκοπό να επιβεβαιωθεί:
 ότι η εκτίμηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς την ανάκτηση σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη (και συνεπώς το Δημόσιο δεν θα βρεθεί σε χειρότερη μεταχείριση από ότι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη),
 ότι η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης ή ότι την καθιστά αξιόχρεη,
 ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, οι κανόνες και περιορισμοί της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο (π.χ. ότι πληρούνται οι όροι για τη διαγραφή οφειλής).

2. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων: Διορίζονται από το δικαστήριο ως ειδικοί εντολοδόχοι, με αρμοδιότητα να ασκούν ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης οφειλών. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων ώστε να δίνουν τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη τους προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκ. ευρώ κ.ά.

3. Σε υποθέσεις παροχής 2ης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους διαγραφής οφειλών: Διορίζονται από το δικαστήριο ως σύνδικοι, με αρμοδιότητα να εκποιήσουν το σύνολο ή επιμέρους λειτουργικά σύνολα της περιουσίας του οφειλέτη και ακολούθως να διανείμουν τα ποσά που προκύπτουν στους πιστωτές.

Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση της άδειας στους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας δίνει η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας η οποία συστάθηκε την 21.4.2021 και λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σε συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 5/23.7.21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό για την πιστοποίηση νέων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν αίτησης τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Δείτε το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με την υπ' αριθμ. 91756 ΚΥΑ ρυθμίζονται ζητήματα διεξαγωγής των εξετάσεων του άρθρου 232 ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3273/Β΄/23.72021)
Άρθρα 227 – 241 & 279 του Ν.4738/2020
Με την υπ΄αριθμ. 95971/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 623/ΥΟΔΔ/2.8.21) ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση της πιστοποίησης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α΄207)
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5/23-7-21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας δημοσιεύτηκε η «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021». (ΦΕΚ 3451/Β' /29-7-2021)
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3/22-7-21 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας εξειδικεύονται τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21)
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 90048 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και των πιστοποιημένων προσώπων (ΦΕΚ 3289/Β' /26-7-2021)
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44898 ΕΞ2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1615/Β΄/21-4-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 44925 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η μεταφορά των εγγραφών από το τηρούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σύμφωνα με το π.δ. 133/2016 (Α’ 242) στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων του άρθρου 234 του ν. 4738/2020 και στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του άρθρου 236 ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1595/Β΄/20-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 44948 ΕΞ 2021 Υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στον ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1575/Β΄/17-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 17192 Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι φορείς, όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1533/Β’/15-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40625 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 1355/Β΄/06-04-2021)
Με την υπ’ αριθμ. 2/23-6-2021 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Φερεγγυότητας καθορίζεται η μορφή αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4738/2020 ( ΦΕΚ Β’ 4226/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ενημερωτικό Σημείωμα για τα καθήκοντα / αρμοδιότητες του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
Οδηγός Χρήσης Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Διαχειριστών Αφερεγγυότητας