Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση στον ν. 3869/2010, η οποία δεν έχει εκδικαστεί ακόμη και έχει λάβει ημερομηνία εκδίκασης μετά τις 15.06.2021, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σκοπός είναι ο επαναπροσδιορισμός των αιτήσεων τους, έτσι ώστε να εκδικαστούν εντός του 2021 και επίσης η επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού στην ανωτέρω πλατφόρμα καθορίζεται με βάση την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο. Ειδικότερα:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Έως 31.12.2014 Έως 15.1.2021
1.1.2015 έως 30.6.2015 Έως 31.1.2021
1.7.2015 έως 31.12.2015 Έως 15.2.2021
1.1.2016 έως 30.6.2016 Έως 28.2.2021
1.7.2016 έως 31.12.2016 Έως 15.3.2021
1.1.2017 έως 30.6.2017 Έως 31.3.2021
1.7.2017 έως 31.12.2017 Έως 15.4.2021
1.1.2018 έως 30.6.2018 Έως 30.4.2021
1.7.2018 έως 31.12.2018 Έως 15.5.2021
1.1.2019 και μετά Έως 31.5.2021

Ωστόσο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4798/2021 (άρθρο 237) οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 (Α` 130), που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου και έχει οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζήτησης μετά τις 30.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού του παρόντος υποβάλλεται έως και τις 15.7.2021.

Είσοδος στην υπηρεσία

Ακολουθεί χρήσιμο υλικό για τον νόμο περί επικαιροποίησης των στοιχείων και επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

  • Θεσμικό πλαίσιο

Θ1 Ν. 4745/2020 Άρθρο 1: Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Τροποποίηση του Ν. 3869/2010

Θ2 Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5278/Β΄/30.11.2020)

Θ3 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 έως και τις 31.1.2021 (ΦΕΚ 6/Α’/15.1.2021)

Θ4 N. 4790/2021, Άρθρο 83 «Παράταση των καταληκτικών προθεσμιών υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου 3869/2010 για συγκεκριμένες περιπτώσεις»

Θ5 KΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2021, Άρθρο 1 (Α/Α 4)

Θ6 Νόμος 4798/2021, Άρθρο 237 «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010»

  • Ενημερωτικό υλικό

Ε1 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (Αιτών)

Ε2 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (Διάδικοι)

Ε3 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (Πληρεξούσιος δικηγόρος)

Ε4 Παρουσίαση πλατφόρμας

Ε5 Δ.Ο.Υ. με Δικαστικό Τμήμα

Ε6 Συχνές ερωτήσεις

Ε7 Οδηγός χρήσης πλατφόρμας (γραμματεία Ειρηνοδικείου)