Κατάλληλες λύσεις: Λύσεις Ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης

Ο ΚΔΤ λειτουργεί ως οδικός χάρτης

Ο ΚΔΤ προάγει δύο τύπων λύσεις. Τις λύσεις ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης. Οι λύσεις ρύθμισης είναι οι ήπιες λύσεις που σε απαλύνουν προσωρινά καθώς αποβλέπουν στη ρύθμιση του δάνειου με νέα σύμβαση κατά βάση με επιμήκυνση και "πάγωμα" που είναι δυνατόν να συνοδεύεται και από μερική διαγραφή οφειλής (Παράταση διάρκειας πάνω από δύο χρόνια, Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη ή Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων, Περίοδος Χάριτος, Μερική Διαγραφή οφειλής ή Αποπληρωμή μόνο των τόκων). Στον αντίποδα οι λύσεις οριστικής διευθέτησης λειτουργούν δραστικά, είναι συμφωνίες σου με το-πιστωτικό ίδρυμα που αποσκοπούν στην οριστική εξόφληση του δανείου με αντάλλαγμα περιουσιακών σου στοιχείων και ενδεχομένως να μεταβάλλουν την περιουσιακή σου κατάσταση (Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου, Πώληση Ακινήτου σε συμφωνία με την τράπεζα και διαγραφή του υπολοίπου του δανείου, Συμφωνία εξαγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη και μερική διαγραφή του υπολοίπου,  Ολική Διαγραφή Οφειλής σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία). Τέτοιου είδους προτάσεις και αντιπροτάσεις λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας του ΚΔΤ, εφόσον έχεις παραδώσει πληθώρα στοιχείων για την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση και αυτή έχει αναλυθεί από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Πώς ορίζει ο ΚΔΤ τις παραπάνω λύσεις: 

Ως «λύση ρύθμισης» νοείται η τροποποίηση της σύμβασης με νέους όρους εξυπηρέτησης της οφειλής ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο δανειολήπτης, στο πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται και αναδιαπραγμάτευση της συνολικής οφειλής (Κεφ1Β-παρ3)

Ως «λύση οριστικής διευθέτησης» νοείται η συμφωνία ιδρύματος και δανειολήπτη, κατόπιν διερεύνησης και αποκλεισμού, κατ' ακολουθία των προβλεπόμενων στο Στάδιο 4 ενεργειών της Δ.Ε.Κ., λύσης ρύθμισης, για την οριστική εξόφληση των οφειλών με όρους, που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολή της κυριότητας των εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη,με τη συναίνεση του (Κεφ1Β-παρ4).

Προηγούμενη σελίδα
Μάθετε περισσότερα για το σκοπό του ΚΔΤ και για το πεδίο εφαρμογής του
Λύσεις Κατάλληλης Ρύθμισης
Στο Παράρτημα του ΚΔΤ παρατίθενται ενδεικτικά κάποιοι τύποι λύσεων κατάλληλης ρύθμισης. Μάθε περισσότερα
Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης
Στο Παράρτημα του ΚΔΤ παρατίθενται ενδεικτικά κάποιοι τύποι λύσεων οριστικής διευθέτησης. Μάθε περισσότερα