Βήμα 4.1.1 Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή) για αναστολή καταδιωκτικών μέτρων - Διευκρινήσεις

Στο προδικαστήριο που γίνεται δύο μήνες μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Ρύθμισης Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, αποφασίζεται, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ των πιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρυθμίσεως σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ, και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, λαμβάνεται υπόψη κυρίως η ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής.

Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ.

Προηγούμενο Βήμα

Κατάλαβα το πλαίσιο της αναστολής καταδιωκτικών μέτρων. Θέλω να επιστρέψω στο μενού που αναφέρεται στη διαδικασία του προδικαστηρίου για να μάθω περισσότερα για τη διαδικασία