(Προ)δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή) για τις δόσεις που θα πληρώνονται στους πιστωτές

Το προδικαστήριο που γίνεται δύο μήνες μετά την αίτηση σου

Στο προδικαστήριο που γίνεται δύο μήνες μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010), αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ των πιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως και για το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση. 

Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή καταβάλλεται συμμέτρως προς τους πιστωτές, Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών που θα ακολουθήσει με το κυρίως δικαστήριο.

Ο καθορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές προσδιορίζονται εκάστοτε από τον αρμόδιο φορέα και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη.

Ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση από τα παραπάνω οριζόμενα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόμου (χρόνια προβλήματα υγείας, χρόνια ανεργία) , οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.

Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον Ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων, διαδοχικών ή μη, ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επιδώσει στον οφειλέτη εξώδικη όχληση με την οποία τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί προσηκόντως, παύει να ισχύει αυτοδικαίως έναντι όλων των πιστωτών η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και κάθε άλλου ανασταλτικού μέτρου, από την ημέρα που ο θιγόμενος πιστωτής επιδώσει σχετική δήλωση στους υπόλοιπους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσει σχετικό σημείωμα με ενσωματωμένη την ανωτέρω αναφερόμενη εξώδικη όχληση στο φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο δικαστήριο.

Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο δικαστή την εκ νέου χορήγηση προσωρινής διαταγής αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων, οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, μη δυνάμενο να αντιμετωπιστεί με αίτηση μεταρρύθμισης της αρχικής προσωρινής διαταγής ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα των προηγούμενων εδαφίων.

Προηγούμενο Βήμα

Θέλω να δω το προηγούμενο βήμα που αφορά το προδικαστικό στάδιο

Μικροοφειλές
Σε περίπτωση που έχεις μικροοφειλές έως 20χιλ ευρώ και δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα τον τελευταίο χρόνο μπορείς να απαλλαγείς απο τα χρέη σου. Ταυτόχρονα παρακάμπτεις το προδικαστήριο. Μάθε περισσότερα.
Επόμενο Βήμα
Το προδικαστήριο μου όρισε δόσεις τις οποίες θα αποπληρώνω ως τη δίκη. Υπάρχει τρόπος να βρω συμβιβαστική λύση για τη διευθέτηση των οφειλών μου? Και με ποιους κανόνες?
Καταδιωκτικά Μέτρα
Με την αίτηση μου είχα δίμηνη απαγόρευση καταδιωτικών μέτρων και με αίτηση μου στο δικαστήριο, το προδικαστήριο, αποφασίζεται η 6μηνη αναστολή καταδιωκτικών μέτρων. Απο πότε και ως πότε ισχύει? Αν παρέλθει το εξάμηνο χωρίς να δικαστεί η υπόθεση?
Κριτήρια για Δόση
Θέλω να μάθω με ποιά κριτήρια αποφασίζει ο δικαστής (προσωρινή διαταγή) για τις δόσεις που θα πληρώνω στους πιστωτές
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα