(Προ)δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή) για τις δόσεις που θα πληρώνονται στους πιστωτές

Το προδικαστήριο που γίνεται δύο μήνες μετά την αίτηση σου

Στο προδικαστήριο που γίνεται δύο μήνες μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010), αν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ των πιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως και για το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση. 

Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 καταβάλλεται συμμέτρως προς τους πιστωτές, Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος

Ο καθορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη.

Ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση από τα οριζόμενα στα εδάφια 2, 3 και 4 επιτρέπεται μόνον εφόσον ο αϊτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου (χρόνια προβλήματα υγείας, χρόνια ανεργία) , οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.

  1. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών (3) μηνιαίων δόσεων ετησίως, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ δέκα (10) ημερών.
Προηγούμενο Βήμα

Θέλω να δω το προηγούμενο βήμα που αφορά το προδικαστικό στάδιο

Μικροοφειλές
Σε περίπτωση που έχεις μικροοφειλές έως 20χιλ ευρώ και δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα τον τελευταίο χρόνο μπορείς να απαλλαγείς απο τα χρέη σου. Ταυτόχρονα παρακάμπτεις το προδικαστήριο. Μάθε περισσότερα.
Επόμενο Βήμα
Το προδικαστήριο μου όρισε δόσεις τις οποίες θα αποπληρώνω ως τη δίκη. Υπάρχει τρόπος να βρω συμβιβαστική λύση για τη διευθέτηση των οφειλών μου? Και με ποιους κανόνες?
Καταδιωκτικά Μέτρα
Με την αίτηση μου είχα δίμηνη απαγόρευση καταδιωτικών μέτρων και με αίτηση μου στο δικαστήριο, το προδικαστήριο, αποφασίζεται η 6μηνη αναστολή καταδιωκτικών μέτρων. Απο πότε και ως πότε ισχύει? Αν παρέλθει το εξάμηνο χωρίς να δικαστεί η υπόθεση?
Κριτήρια για Δόση
Θέλω να μάθω με ποιά κριτήρια αποφασίζει ο δικαστής (προσωρινή διαταγή) για τις δόσεις που θα πληρώνω στους πιστωτές
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα