Βήμα 4 Προδικαστικό στάδιο μετά την αίτηση υπαγωγής στον νέο Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Εφόσον κατέθεσες την αίτηση για τον νέο Ν.3869/2010

Πρέπει να τονιστεί ότι αν έχει επιλεγεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης και αυτή έχει αποτύχει, ο οφειλέτης πρέπει να έχει προσθέσει στα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης του και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Συνήθως η αποτυχία οφείλεται σε έναν ή περισσότερους απο τους πιστωτές και το πρακτικό της διαμεσολάβησης δύναται να χρησιμοποιηθεί υπέρ του στο δικαστήριο. Αν το πρακτικό αποτυχίας δεν κατατεθεί πιθανόν να μη ληφθεί υπόψη.

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον Ν.3869/2010, ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε  ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αιτήσεώς του να επιδώσει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με αυτόν τον τρόπο εισέρχεται στο στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού.

Στο πλαίσιο του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) της Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης .Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω το προηγούμενο βήμα που αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και την αίτηση
Καταδιωκτικά Μέτρα
Μετά την αίτηση και για δύο μήνες έχω απαγόρευση καταδιωκτικών μέτρων απο τους πιστωτές μου. Τί σημαίνει αυτό? Πρέπει κάτι να προσέξω?
Επόμενο Βήμα
Γνωρίζω τη προδικαστική διαδικασία. Το δίμηνο πέρασε χωρίς προδικαστικό συμβιβασμό και οδηγούμαι στο Προδικαστήριο. Θέλω να μάθω τι περιλαμβάνει η συζήτηση της αίτησης μου ενώπιον του δικαστή στο Προδικαστήριο και τι αποφάσεις θα λάβει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω
Φορείς διαμεσολάβησης
Το διάστημα των δύο μηνών για να απευθυνθείς ατους θεσμικούς φορείς διαμεσολάβησης για προδικαστικό συμβιβασμό είναι μικρό. Το όφελος μπορεί να είναι μεγάλο. Ανάλυση των αρμοδιοτήτων των φορέων αυτών
Μικροοφειλές
Σε περίπτωση που έχεις μικροοφειλές έως 20χιλ ευρώ και δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα τον τελευταίο χρόνο μπορείς να απαλλαγείς απο τα χρέη σου. Ταυτόχρονα παρακάμπτεις το προδικαστικό στάδιο. Μάθε περισσότερα.
Συμβιβασμός με το 50%
Αν έχεις συμφωνήσει με το 50% των πιστωτών σου (υπό προϋποθέσεις) σε ένα σχέδιο αποπληρωμής, μπορείς ανα πάσα στιγμή να το επικυρώσεις στο δικαστήριο και να μην οδηγηθείς σε δίκη
Επίδοση της αίτησης
Έχω μόνο 15 ημερολογιακές ημέρες για να επιδώσω την αίτηση μου στους πιστωτές μου? Πώς πρέπει να επιδώσω την αίτηση για να είμαι κατοχυρωμένος?
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα