Βήμα 5 Μικροοφειλές έως 20 χιλιάδες ευρώ χωρίς αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία

Αν οι μη εξασφαλισμένες οφειλές σου δεν είναι μεγαλύτερες των 20χιλ ευρώ

Εφόσον ο οφειλέτης με την αίτηση του αποδεικνύει σωρευτικώς ότι:

α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης,

β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,

γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη και το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων

δ) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 (έχουν γεννηθεί 1 χρόνο πρίν την κατάθεση της αίτησης),

ε) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές,

στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και

ζ) είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β' 2289/27.8.2014),

ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως. τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση,

Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανωτέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως της παρ. 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πάσης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να επιστρέψω στο προηγούμενο βήμα που αναφέρεται στην αίτηση υπαγώγης στον Ν,Κατσέλη και στην προδικαστική διαδικασία. Δεν πλοιρώ τις παραπάνω προυποθέσεις
Καταδιωκτικά Μέτρα
Εφόσον θα λάβω 18μηνη απαλλαγη απο τα χρέη μου θα έχω και αναστολή καταδιωκτικών μέτρων εναντίον μου?
Πλήρης Απαλλαγή

Υπο ποιές προυποθέσεις θα έχω πλήρη απαλλαγή?

Απώλεια 18μηνης απαλλαγής
Το 18μηνο της προσωρινής απαλλαγής φαντάζει μεταβατικό. Θα ξανακριθώ για την εισοδηματική μου κατάσταση?
Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
Για να έχω απαλλαγή πρέπει να μην έχω αποχαρακτηριστεί απο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Θέλω να μάθω περισσότερα για τον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη