Βήμα 5.2 Προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από μικροοφειλές αξίας 20 χιλιάδων ευρώ

Με την επιφύλαξη

των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστώνι,

και εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις που ίσχυαν κατα την απόφαση (μηδενικό εισόδημα, ελλειψη περιουσιακών στοιχείων, λοιπα περιουσιακά στοιχεία 1000€ κοκ),

αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/ 2010.

Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επέρχεται η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. To δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών.

 

Εφόσον κατέθεσες την αίτηση για τον Νόμο Κατσέλη

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να επιστρέψω στο προηγούμενο βήμα που αναφέρεται στην αίτηση υπαγώγης στον Ν,Κατσέλη και στην προδικαστική διαδικασία
Καταδιωκτικά Μέτρα
Εφόσον είχα 18μηνη απαλλαγη απο τα χρέη μου θα έχω και αναστολή καταδιωκτικών μέτρων εναντίον μου
Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
Για να έχω απαλλαγή πρέπει να μην έχω αποχαρακτηριστεί απο συνεργάσιμος δανειολήπτης. Θέλω να μάθω περισσότερα για τον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη
Πλήρης Απαλλαγή
Υπο ποιές προυποθέσεις θα έχω πλήρη απαλλαγή?
Απώλεια 18μηνης απαλλαγής
Το 18μηνο της προσωρινής απαλλαγής φαντάζει μεταβατικό. Θα ξανακριθώ για την εισοδηματική μου κατάσταση?
Επόμενο Βήμα
Απέτυχα στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Έλαβα γνώση για την αίτηση στον Ν.Κατσέλη και θα την καταθέσω. Θέλω να μάθω για την προδικαστική συμβιβαστική διαδικασία
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για το Νόμο Κατσέλη όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα