Βήμα 5.2 Προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από μικροοφειλές αξίας 20 χιλιάδων ευρώ

Εφόσον περάσουν 18 μήνες χωρίς να μεταβληθούν τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά σου δεδομένα

Με την επιφύλαξη

των διατάξεων των άρθρων 938 επ. ΑΚ περί καταδολίευσης δανειστώνι,

και εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις που ίσχυαν κατα την απόφαση (μηδενικό εισόδημα, ελλειψη περιουσιακών στοιχείων, λοιπα περιουσιακά στοιχεία 1000€ κοκ),

αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/ 2010.

Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επέρχεται η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. To δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών.

 

Προηγούμενη Σελίδα

Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα που αναλύει τις προϋποθέσεις διευθέτησης μικροφειλών κάτω των 20 χιλιάδων ευρώ