Βήμα 6 Μεταξύ προδικαστηρίου και δίκης - Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας

Σε όλο το διάστημα μεταξύ της κατάθεσης-επικύρωσης της αίτησης  μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση  υπάρχει η δυνατότητα συμβιβασμού του οφειλέτη και πιστωτών σε ένα σχέδιο αποπληρωμής.

Σε περίπτωση που όλοι συμφωνούν ο δικαστής επικυρώνει το σχέδιο και η διαφορά επιλύεται χωρίς να γίνει η δίκη.

Αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές και συμφωνεί μόνο το 50% των πιστωτών υπάρχει υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα υποκατάστασης , παράκαμψης τους από τον δικαστή 

Ο Νόμος αναφέρει τα ακόλουθα:

Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς

1. Οι οφειλέτες και οι πιστωτές δύνανται να συμβιβάζονται και μετά την ημέρα επικύρωσης έως την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εμφανίζονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, υποβάλλουν το σχέδιο και ζητούν την επικύρωσή του. Το σχέδιο επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές ανακαλείται αυτοδικαίως.

2. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, ο Ειρηνοδίκης υποκαθιστά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη ανακαλείται αυτοδικαίως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές, οι οποίοι δεν συγκατατίθενται αντίγραφο, του επικυρωμένου σχεδίου.

 

Προηγούμενο Βήμα

Θα ήθελα να εξετάσω τις προβλέψεις του Νόμου για το περιεχόμενο της απόφασης του προδικαστηρίου

Προυποθέσεις συμβιβασμού με το 50% των πιστωτών
Έχω εξασφαλίσει τη συναίνεση του 50% των πιστωτών ή πιστεύω οτι μπορώ να το κάνω. Θέλω να μάθω τις προυποθέσεις για να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία απο τον δικαστή. Τι γίνεται με τους πιστωτές που διαφωνούν?
Επόμενο Βήμα

Έχω εξασφαλίσει τη συναίνεση του 50% των πιστωτών, όμως υπάρχουν αντιρρήσεις και διαφωνίες και αναγκαστικά θα περιμένω τη δίκη. Θέλω να μάθω περισσότερα για τη δικαστική διαδικασία

Προηγούμενα Στάδια

Δεν έχω εξασφαλίσει τη συναίνεση του 50% και θέλω να επιστρέψω στο προδικαστικό στάδιο

Μίκροοφειλές

Δεν έχω περ.στοιχεία και εισοδήματα. Δεν με ενδιαφέρει να συναινέσουν οι πιστωτές γιατί έχω μικροοφειλές έως 20χιλ και ξέρω ότι μπορώ να απαλλαγώ απο αυτές με άλλη διαδικασία.

Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα