Βήμα 6 Μεταξύ προδικαστηρίου και δίκης - Προϋποθέσεις συμβιβαστικής επίλυσης με το 50% των πιστωτών

Αν έχεις σε ένα σχέδιο αποπληρωμής με τους πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων και:

  • εντός του 50% που συναινεί βρίσκεται το 100% αυτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκη, προσημείωση)
  • εφόσον κανείς απο αυτούς που διαφωνούν δεν είναι πιστωτής που ικανοποιείται σε σε άλλο βαθμό (προνόμιο του ΚΠολΔ, δεν αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση λόγω της συμβιβαστικής συμφωνίας και δεν αμφισβητεί το ύψος κάποιων απαιτήσεων αυτών που συναινούν  

Τότε ο Ειρηνοδίκης υποκαθιστά to 50% των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό και επικυρώνει τη συμφωνία

Ο Νόμος αναφέρει:

2. Αν συγκατατίθενται στο σχέδιο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, ο Ειρηνοδίκης υποκαθιστά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη ανακαλείται αυτοδικαίως. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδώσει στους πιστωτές, οι οποίοι δεν συγκατατίθενται αντίγραφο, του επικυρωμένου σχεδίου.

3. Δεν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές, βαθμό ή β) σε περίπτωση εφαρμογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές, ή γ) αμφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή

Προηγούμενη Σελίδα
Δεν ισχύουν οι προυποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Οι διαφωνίες των πιστωτών είναι ουσιώδεις. Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα και να περιηγηθώ στο επόμενο βήμα: την επίλυση των διαφορών στο δικαστήριο
Φορείς-Θεσμοί διαμεσολάβησης
Μπορώ να εξασφαλίσω τη συναίνεση του 50% αλλά χρειάζομαι βοήθεια για να κάμψω αντιρρήσεις των διαφωνούντων πιστωτών. Αυτόν τον ρόλο μπορούν να τον παίξουν οι θεσμοί της προδικαστικής-εξωδικαστικής διαμεσολάβησης,Θέλω να μάθω περισσότερα
Απαιτήσεις άλλου βαθμού
Τι σημαίνει ότι η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση με τους άλλους πιστωτές, βαθμό?