Ο αναθεωρημένος Νόμος ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) είναι ένα πλήρες πλαίσιο προδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης οφειλών των νοικοκυριών και των ελ. επαγγελματιών που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους

-Σε αφορά αν είσαι μισθωτός, συνταξιούχος, άνεργος, ελ.επαγγελματίας, & πρώην έμπορος που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχεις χάσει την πτωχευτική ικανότητα & δεν τελείς υπό πτώχευση

-Με την αναθεώρηση του αρχικού Νόμου ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών (τράπεζες, εφορία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες), δηλαδή το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, και όχι μόνον το στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο όπως ίσχυε στον παλιότερο Νόμο

-Στο αναθεωρημένο πλαίσιο τέθηκε το κριτήριο της προστασίας του ύψους των εισοδημάτων σου που προσδιορίζεται από τον στατιστικό δείκτη των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ). Με βάση τις ΕΔΔ μία οικογένεια με ένα παιδί χρειάζεται κατά μέγιστο 1440 ευρώ για να διαβιώνει, ποσό που προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο και που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το ύψος των ΕΔΔ προσαυξάνεται κατά το ποσό του ενοικίου και των ιατρικών δαπανών

-Ο Νόμος έχει ειδικές ευεργετικές διατάξεις για όσους δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία και έχουν μη εξασφαλισμένες οφειλές (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κοκ) αλλά και για όσους έχουν μικροοφειλές κάτω των 20 χιλιάδων ευρώ και μηδενικά εισοδήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου είναι υποχρεωτικό να οριστούν δόσεις αποπληρωμής στο επίπεδο της διαφοράς των εισοδημάτων από το ύψος των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και παράλληλα να επιδικαστεί σημαντική ή πλήρης διαγραφή του υπολοίπου των οφειλών για τη μεν πρώτη κατηγορία κατόπιν τριών ετών για τη δε δεύτερη μετά από 18 μήνες

-Καταθέτεις αίτηση στο Ειρηνοδικέιο της κατοικίας σου με πλήθος συνοδευτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή σου κατάσταση

-Ο ίδιος ο Νόμος προτρέπει πριν κάνεις αίτηση να προσφύγεις σε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων σου, με την παρέμβαση των Καταναλωτικών Ενώσεων ή και με την αξιοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή και της διαμεσολάβησης με γνώμονα την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης σου. Σε κάθε περίπτωση αν αυτές οι ενέργειες έχουν γίνει και απέβησαν άκαρπες ή αν ο χρόνος δεν επιτρέπει να ακολουθηθεί αυτή η οδός μπορείς να κάνεις αίτηση υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου χωρίς να κάνεις χρήση αυτών. Υπάρχει η δυνατότητα συμβιβασμού με τους πιστωτές σου και μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο, σε προδικαστικό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να αποφευχθεί η δίκη και να έχουν ληφθεί υπόψη οι ευεργετικές διατάξεις του Νόμου που προστατεύουν την κύρια κατοικία, εισόδημα στο ύψους των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και πιθανή διαγραφή μέρους του χρέους.

-Στην αίτηση περιλαμβάνεται και τυχόν αίτημα για την ταχεία διευθέτηση-διαγραφή των μικροοφειλών σου (εφόσον δεν έχεις εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία), όπως και σχέδιο αποπληρωμής (διευθέτησης) των οφειλών σου

-Προσωρινό δικαστήριο: Μετά την πάροδο δύο μηνών, εφόσον οι πιστωτές σου δεν έχουν συμβιβαστεί προδικαστικά & η αίτηση σου είναι παραδεκτή, ο ειρηνοδίκης μπορεί να αποφασίσει για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σου και σου ορίζει το ύψος της δόσης που θα καταβάλεις προς κάθε πιστωτή που έχεις συμπεριλάβει στην αίτηση σου / Οι δόσεις που ορίζονται λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης σου / Το προσωρινό δικαστήριο γίνεται εν αναμονή της δίκης

-Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές

-Τελικό δικαστήριο: Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης σου. Μέχρι τότε πρέπει να είσαι συνεπής στην καταβολή των δόσεων που όρισε το προσωρινό δικαστήριο

-Μεταξύ προσωρινού και τελικού δικαστηρίου και εφόσον οι πιστωτές σου έχουν σαφή εκτίμηση για την κρίση του δικαστηρίου, μπορείς ακόμα -με ευνοικότερους όρους- να διαπραγματευτείς ρύθμιση των οφειλών σου με τους πιστωτές σου αυτόνομα ή με τη συνδρομή Καταναλωτικών Ενώσεων, την συμβουλευτική υπηρεσία του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή και τη χρήση διαμεσολαβητή

Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"
Προστασία πρώτης κατοικίας

Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου με τον Ν.3869/2010. Ποιά είναι ακριβώς τα κριτήρια?

Πεδίο Εφαρμογής - Επόμενο Βήμα

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν στον Ν.3869/2010? Ποιες είναι οι οφειλές που ρυθμίζονται? (Βήμα 1)

Εξωδικαστικές λύσεις

Δεν προστατευεται η κατοικία μου και δεν θέλω να πάω στα δικαστήρια αν δεν εξαντλήσω όλες τις εξωδικαστικές λύσεις. Ποιές είναι?

7 ερωτήσεις για το σύνολο του πλαισίου
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης

Στον αναθεωρημένο Ν.3869/2010 έχει εισαχθεί το κριτήριο της προστασίας του ύψους των εισοδημάτων σου που προσδιορίζεται από τον στατιστικό δείκτη των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ). Με βάση τις ΕΔΔ μία οικογένεια με ένα παιδί χρειάζεται κατά μέγιστο 1.440 ευρώ για να διαβιώνει, ποσό που προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο και που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το ύψος των ΕΔΔ προσαυξάνεται κατά το ποσό του ενοικίου και των ιατρικών δαπανών.