Με το Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ως ίσχυε για αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 28.02.2019 ήταν δυνατή η προστασία της κύριας κατοικίας

Η προστασία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με το νόμο 3869/2010 παρέχεται στους οφειλέτες που κατεθέσαν αίτηση στο δικαστήριο μέχρι 28.02.2019 με σχέδιο διευθέτησης οφειλών ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία τους. Η προστασία αυτή παρέχεται, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,

β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το νόμο, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), (με τις μηνιαίες καταβολές που θα οριστούν, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης)

γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα και

(Ο οφειλέτης ή και η τράπεζα μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί υπόψη η εμπορική και όχι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διορίζει ως πραγματογνώμονα πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν αυτόν που τη ζητεί.)

δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.

Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"
Ανεργία Υγεία Οικονομική Δυσμένεια
Είσαι χρόνια άνεργος, έχεις σοβαρά προβλήματα υγείας ή ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων?
Ρύθμιση οφειλών με τον αναθεωρημένο Νόμο 3869/2010

Η προστασία της κύριας κατοικίας με τα παραπάνω κριτήρια προβλέπεται ρητά από τον αναθεωρημένο Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010). Κάνε κλικ εδώ για να ακολουθήσεις τα βήματα υπαγωγής στον Νόμο

Αυστηρές Υποχρεώσεις
Η υπαγωγή σου σε καθεστώς προστασίας τη κύριας κατοικίας σου συνεπάγεται αυστηρές υποχρεώσεις
Προσδιορισμός και κατανομή μηνιαίας δόσης
Λύσεις Υπερχρεωμένων
Κεντρικό Μενού λύσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά