Προστατευτικό Πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες

Το  νομικό και θεσμικό πλαίσιο που αφορά την υπερχρέωση φυσικών προσώπων και ελευθ.επαγγελματιών έχει πληθώρα προστατευτικών προβλέψεων για τους οφειλέτες που είναι εν πολλοίς άγνωστες.

Οι πρόνοιες αυτές προέκυψαν κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης.

Ο ρόλος του ΚΥΣΔΙΧ είναι να συμβάλλει στην άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της υπερχρέωσης. 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει αποστολή να αναδείξει τα μέχρι σήμερα άγνωστα ή μη συντεθειμένα σημεία του οικείου θεσμικού και νομικού πλαισίου της υπερχρέωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε μία ψηφιακή πλατφόρμα που περιηγεί τους ενδιαφερόμενους στο οικείο θεσμικό πλαίσιο "βήμα βήμα" προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις.

Γνωρίζεις ότι? ...

Βήμα Βήμα

Μικροφειλές

Σε περίπτωση που έχεις μικροοφειλές έως 20χιλ ευρώ και δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα τον τελευταίο χρόνο είναι δυνατόν να απαλλαγείς απο τα χρέη σου. Μάθε περισσότερα μπαίνοντας στην πλατφόρμα

Πρώτη Κατοικία
Αν έχεις πρώτη κατοικία και εισοδήματα μέσης αξίας η κύρια κατοικία σου προστατεύεται απο τον αναθεωρημένο Νόμο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) . Μάθε τις προυποθέσεις
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης
Στον αναθεωρημένο Νόμο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) , όσο και στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών έχει εισαχθεί το κριτήριο της προστασίας του ύψους των εισοδημάτων σου που προσδιορίζεται από τον στατιστικό δείκτη των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ). Με βάση τις ΕΔΔ μία οικογένεια με ένα παιδί χρειάζεται κατά μέγιστο 1440 ευρώ για να διαβιώνει, ποσό που προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο και που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το ύψος των ΕΔΔ προσαυξάνεται κατά το ποσό του ενοικίου και των ιατρικών δαπανών. Μάθε περισσότερα στην πλατφόρμα.
Χρόνια Προβλήματα
Αντιμετωπίζεις εξαιρετικές περιστάσεις: χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, αδυνατείς να καλύψεις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες σου ή έχεις άλλα προβλήματα ίδιας βαρύτητας? Ήξερες ότι ο αναθεωρημένος Νόμος ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) προβλέπει ευνοϊκή μεταχείριση για σένα?
Απαλλαγή από τα Χρέη
Ηξερες ότι μετά την συνεπή τήρηση του προγράμματος αποπληρωμής των δόσεων της δικαστικής απόφασης του αναθεωρημένου Νόμου ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) ή σε περίπτωση που έχεις ρευστοποήσιμα περιουσιακά στοιχεία πέραν της κύριας κατοικίας, μπορεί να επέλθει η πλήρης απαλλαγή σου από τα υπόλοιπα των χρεών σου σε όλους τους πιστωτές σου?
Συμβιβασμός με το 50%

Αν έχεις συμφωνήσει με το 50% των πιστωτών σου (υπό προϋποθέσεις) σε ένα σχέδιο αποπληρωμής, μπορείς ανα πάσα στιγμή να το επικυρώσεις στο δικαστήριο και να μην οδηγηθείς σε δίκη

Εξαγορά Δανείου?

Ήξερες οτι ο Κώδικας Δεοντολόγιας Τραπεζών (ΚΔΤ) προβλέπει ότι αν έχεις τη δυνατότητα να καταβάλεις μετρητά μπορείς να εξαγοράσεις μέρος του δανείου ή όλο το δάνειο σου? Στο πλαίσιο του ΚΔΤ μπορείς να αντιπροτείνεις εγγράφως αυτή τη λύση που προβλέπεται ως ενδεικτική στο Παράρτημα του Νόμου.

Τύποι Ρυθμίσεων

Αν έχεις προβλήματα στην αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων σου ο ΚΔΤ προβλέπει συγκεκριμένους ενδεικτικούς τύπους λύσεων που μπορείς να προτείνεις για να ρυθμίσεις τις υποχρεώσεις σου

Κύρια Κατοικία
Αν έχεις κύρια κατοικία και εισοδήματα μέσης αξίας η κύρια κατοικία σου προστατεύεται από τον Ν.4605/2019. Μάθε τις προϋποθέσεις.