Προστασία Κύριας Κατοικίας - Αυστηρές Υποχρεώσεις

Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που του υπαγορεύει η δικαστική απόφαση, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του.

Καταγγελία της ρύθμισης που ορίστηκε από το δικαστήριο και προβλέπει την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίων δόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή δόσεων της ρύθμισης, έτσι το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τεσσάρων (4) μηνιαίων δόσεων ετησίως. ς.

ΓΓια τον υπολογισμό του έτους στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται ως αφετηρία ο χρόνος έκδοσης της αποφάσεως που διατάσσει την καταβολή των δόσεων.

Προηγούμενη Σελίδα
Αλλες Υποχρεώσεις
Υποχρέωση ενημέρωσης του δικαστηρίου σε περίπτωση μεταβολής της εργασιακής κατάστασης μου, των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης. Επίδειξη συμπεριφιράς συνεργάσιμου δανειολήπτη