Υποχρέωση Ενημέρωσης του Δικαστηρίου σε μεταβολές της εργασιακής κατάστασης και του εισοδήματος

Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης της προηγούμενης παραγράφου σε κατάλληλη εργασία ή, αν δεν εργάζεται, , να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας.

Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας

Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται.

Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου, όπως επίσης, και κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη

Κεντρική υποχρέωση κάποιου οφειλέτη

Προηγούμενη Σελίδα
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα που περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν ο οφειλέτης έχει ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία
Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
Σε όλο το διάστημα της διαδικασίας της διευθέτησης οφειλών του Ν.Κατσέλη, πρέπει να επιδεικνύω συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα γι αυτό το ζήτημα
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για το Νόμο Κατσέλη όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα