Βήμα 7.1 Δικαστική Επίλυση Διαφορών - Ανεπαρκή Περ.Στοιχεία του Οφειλέτη

Αν δεν έχεις επαρκή περιουσιακά στοιχεία

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή,

το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη,

διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμμέτρως διανεμομένου.

Με την απόφαση μπορεί να οριστεί ότι το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ανά διαστήματα που ορίζονται σε αυτή με βάση αντικειμενικό δείκτη αναφοράς. Η καταβολή του ποσού γίνεται απευθείας στους πιστωτές, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το δικαστήριο.

 

Προηγούμενη Σελίδα
Τα περιουσιακά σου στοιχεία δεν είναι ανεπαρκή? Κάνε κλικ για να επιστρέψεις στο κεντρικό μενού δικαστικής επίλυσης διαφορών
Μετά την τριετία?
Τι συμβαίνει αν επι τρία χρόνια είμαι συνεπής στις δόσεις που θα ορίσει το δικαστήριο? Υπάρχει περίπτωση να απαλλαγώ εντελώς απο τα χρέη μου?
Μεταβολή εισοδημάτων
Τι συμβαίνει αν στο μεταξύ χάσω τα εισοδήματα μου και δεν μπορώ να καλύψω τις δόσεις που προσδιόρισε το δικαστήριο?
Υποχρεώσεις
Υποχρέωση ενημέρωσης του δικαστηρίου σε περίπτωση μεταβολής της εργασιακής κατάστασης μου, των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης. Επίδειξη συμπεριφιράς συνεργάσιμου δανειολήπτη
Καθυστέρηση Δόσεων
Η καθυστέρηση δόσεων έχει σημαντικές συνέπειες.
Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης
Θέλω να μάθω για τις ευλογες δαπάνες διαβίωσης μου και να τις υπολογίσω.
Χρόνια Ανεργία, Προβλήματα Υγείας
Αντιμετωπίζω εξαιρετικές περιστάσεις: χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, αδυνατώ να καλύψω στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες του οφειλέτη ή άλλα προβλήματα ίδιας βαρύτητας.
Εφαρμογή Υπολογισμου των Μηνιαίων Δοσεων
Η παρούσα εφαρμογή διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους (οφειλέτες, πιστωτές, δικηγόρους, δικαστές, ενώσεις καταναλωτών κ.α.) να προσδιορίσουν τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του οφειλέτη προς τους πιστωτές τους
Κατέβασε τον Νόμο
Κάνε κλικ για να κατεβάσεις τον Κωδικοποιημένο Νέο Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη)