Δυνατότητα Οριστικής Απαλλαγής απο τα Υπόλοιπα των Οφειλών μετά την τριετία

Αν δεν έχεις επαρκή περιουσιακά στοιχεία

Μετά την τριετία συνεπούς καταβολής δόσεων, σαφούς ανταπόκρισης στα όπoια ενημερωτικά αιτήματα των πιστωτών (βάσει του ορισμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη) και άμεσης ενημέρωσης του δικαστηρίου σε περίπτωση μεταβολής των περιουσιακών σου στοιχείων είναι δυνατόν να υπάρξει οριστική απαλλαγή σου από το σύνολο του υπολοίπου των οφειλών σου σε όλους τους πιστωτές, ακόμη και σε αυτούς τους οποίους χρωστάς αλλά έλείπαν από την αίτηση. Το δικαστήριο, μετά από αίτηση σού, σου πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών.

Η οριστική απαλλαγή αυτή αφορά τις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης είναι συνεπείς στις δόσεις 

  • δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία και του ορίζονται 3ετείς δόσεις βάσει σύγκρισης των εισοδημάτων του με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης
  • έχει χρόνια προβλήματα υγείας, οικονομική αδυναμία και αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις του υποχρεώσεις και πληρώνει μειωμένη δόση, όπως αυτή αναπροσαρμόζεται ανά πεντάμηνο

Ο Νόμος στο Αρθρο 11 παρ.1 αναφέρει:

1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο, με αίτηση που κοινοποιείται στους πιστωτές και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την πιστοποίηση της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των οφειλών.».

Προηγούμενη Σελίδα
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα που περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν ο οφειλέτης έχει ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για το Νόμο Κατσέλη όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα