Η καινοτομία της εισαγωγής των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης στο Νομικό Πλάισιο

-Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε σημείο αναφοράς για τα εύλογα ατομικά ή οικογενειακά έξοδα που εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση

-Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημείο αναφοράς για τον πολίτη στις διαπραγματεύσεις του με τα πιστωτικά ιδρυμάτα και να μην αξιολογείται αντικειμενικά η δυνατότητα του να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημά του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του

Η ίδια αδυναμία υπήρχε και στους δικαστές όταν περιεργάζονταν αποφάσεις που επέβαλαν να ληφθούν υπόψη τα αναγκαία έξοδα για τη διαβίωση

-Στο πλαίσιο αυτό, υπολογίστηκαν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες ελληνικών νοικοκυριών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα διατροφής, στέγασης, μόρφωσης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θέρμανσης, μεταφοράς, επικοινωνίας κτλ

-Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έγινε από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης & του Υπουργείου Οικονομικών. Στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την ΕΛΣΤΑΤ. Η έρευνα αυτή συγκεντρώνει αναλυτικές πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών της χώρας, ανεξάρτητα από το αν έχουν δάνειο η όχι, σχετικά με τις δαπάνες διαβίωσής τους

-Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά ταξινομούνται σε 4 ομάδες (1.βασικές ανάγκες, 2. Εστίασης, 3. Διαρκή Αγαθά και 4. Μετακινήσεις, αναψυχή), ανάλογα με το πόσο απαραίτητα είναι για τη διαβίωση.

-Τα ποσά των ευλόγων δαπανών διαβίωσης είναι ικανοποιητικά. Εκτείνονται απο 6.448 ευρώ κάλυψης βασικών ετήσιων αναγκών για έναν άγαμο ενηλικά, έως 27.361 ευρώ κάλυψης και των 4ων ομάδων αναγκών για δύο ενήλικες με 4 τέκνα.

-Πρέπει να τονιστεί ότι στα παραπάνω ποσά δεν έχουν υπολογιστεί αυτά που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατοικίας. Δηλαδή, αν ενοικιάζετε, πρέπει να προσθέσετε σε αυτά το ετήσιο ενοίκιο σας.

-Επίσης, πρέπει να προσθέσετε δαπάνες που αφορούν ιδιάζουσες συνθήκες που αντιμετωπίζετε: π.χ. μέλη που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, φυσικές ή διανοητικές αναπηρίες και προβλήματα υγείας που απαιτούν ιδιαίτερη θεραπεία.

-Επίπλέον, τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης -που θα δείτε παρακάτω στον σχετικό πίνακα- είναι καθαρά μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων που πληρώνετε

-Ο υπολογισμός των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και η σύνδεση του με το νομικό πλαίσιο της υπερχρέωσης, με τον αναθεωρημένο Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) και τον ΚΔΤ, υποχρεώνει τον δικαστή και την τράπεζα να προσδιορίσουν ρύθμιση η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ των ευλόγων δαπανών του οφειλέτη.

-Αρμόδιο να αποφασίζει για τον προσδιορισμό των δαπανών είναι το ΚΥΣΔΙΧ. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία.

Προηγούμενη Σελίδα
Επιστροφή στο μενού του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
Πίνακας Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης
Θέλω να γνωρίσω αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο και τον τρόπο υπολογισμού του ύψους των ευλόγων δαπανών διαβίωσης αντιστοιχεί στην οικογενειακή μου κατάσταση
ΚΥΣΔΙΧ
Θέλω να μάθω περισσότερα για τη σύνθεση, τον σκοπό και τις αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το οποίο διαμορφώνει με απόφαση του το ύψος των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης