-Αν έχεις καθυστερήσει τις δόσεις σου σε τράπεζα, πρέπει να ξέρεις για τους χειρισμούς, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ) προκειμένου να συνεννοηθείς εξωδικαστικά με τους δανειστές σου και να τις ρυθμίσεις

-Ο ΚΔΤ προτείνει συγκεκριμένες λύσεις ελάφρυνσης (επιμήκυνση, αποπληρωμή μόνο τόκων, περίοδο χάριτος, μερική ή ολική διαγραφή χρέους κοκ) ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων βημάτων έγκαιρης παροχής στοιχείων από τον δανειολήπτη & έγκαιρης ανταπόκρισης του σε προτάσεις της τράπεζας

-Ο ΚΔΤ αποτελεί βασική επαρκώς καθορισμένη και οριοθετημένη οδό εξωδικαστικής ρύθμισης για όσα νοικοκυριά και επαγγελματίες επιθυμούν μία ταχύτερη λύση από τη δικαστική ρύθμιση του Νόμου ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010). Πέραν από τα νοικοκυριά και τους ελ. επαγγελματίες επεκτείνεται και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με τζίρο έως 1 εκατ ευρώ)

-Με τη διαδικασία του ΚΔΤ μπορείς να ρυθμίσεις με την παρακάτω πεπατημένη τα δάνεια σου σε πολλαπλούς πιστωτές, σε όλες τις τράπεζες που χρωστάς

-Πριν την εφαρμογή του ΚΔΤ και Νόμου ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων τα πιστωτικά ιδρύματα δεν λάμβαναν υπόψη έναν αντικειμενικό προσδιορισμό του ύψους των δαπανών σου, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης σου όπως εκάστοτε προσδιορίζονται από το αρμόδιο φορέα, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η παροχή ρυθμίσεων χωρίς δικαστική συνδρομή.

-60 μέρες μετά την καθυστερούμενη δόση -και αν στο μεταξύ δεν καταβληθεί η δόση- το Πιστωτικό Ίδρυμα (ΠΙ) σου στέλνει γραπτή ειδοποίηση με την οποία σε εντάσσει στον ΚΔΤ, στη λεγόμενη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ)

-Εντός 15 εργάσιμων ημερών πρέπει να συμπληρώσεις τα οικονομικά και περιουσιακά σου στοιχεία στο έντυπο Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ) που σου έχει σταλεί με την προηγούμενη επιστολή / Η τράπεζα σου δίνει αποδεικτικό παραλαβής το οποίο πρέπει να κρατήσεις για να μην κινδυνεύσεις να χαρακτηριστείς μη συνεργάσιμος

-Εντός 4ων μηνών και εφόσον η Τράπεζα εκτιμήσει απο τη μία την ικανότητα αποπληρωμής σου και την αξία των περιουσιακών σου στοιχείων και απο την άλλη το ελάχιστο επίπεδο ευλογων δαπάνων διαβίωσης σου, σου στέλνει μία ή περισσότερες προτάσεις ρύθμισης του δανείου σου ή προτάσεις κατάλληλης λύσης

-Οι προτάσεις κατάλληλης λύσης είναι οι ήπιες και ευνοϊκές προτάσεις όπως: η παράταση διάρκειας πάνω από δύο χρόνια, Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη ή Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων, Περίοδος Χάριτος, Μερική Διαγραφή οφειλής ή αποπληρωμή μόνο των τόκων

-Αν δεν συμφωνήσεις σε αυτές τις προτάσεις η τράπεζα σου κάνει προτάσεις άλλου τύπου, προτάσεις οριστικής διευθέτησης, που ενδεχομένως να μεταβάλλουν την περιουσιακή σου κατάσταση (μπορεί να είναι επιθυμητές σε αυτούς που έχουν αρκετά περ.στοιχεία) όπως η εθελοντική μεταβίβαση ενυπόθηκου ακινήτου, η εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου κ.ο.κ

-Και οι δύο τύποι των παραπάνω προτάσεων λαμβάνονται εγγράφως και έχεις δικαίωμα και στις δύο περιπτώσεις να απαντάς εγγράφως εντός 15 εργάσιμων ημερών αποδεχόμενος την πρόταση, αντιπροτείνοντας ή αρνούμενος

-Αν καταθέσεις εγγράφως αντιπρόταση, η τράπεζα υποχρεούται να σου απαντήσει εγγράφως εντός δύο μηνών αν αποδέχεται, αρνείται ή να σου υποβάλλει νέα πρόταση. Σε περίπτωση άρνησης της αντιπρότασης σου πρέπει να επισυνάπτει σχετική τεκμηρίωση

-Πρέπει να είσαι συνεπής όλες τις παραπάνω προθεσμίες παροχής οικονομικών στοιχείων ή απάντησης/αντιπρότασης σε πρόταση της Τράπεζας. Αν δεν είσαι συνεπής κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς μη συνεργάσιμος δανειολήπτης, γεγονός που σε αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010). Κάθε ανταπόκριση σου γίνεται εγγράφως και πρέπει να ζητάς αποδεικτικό παραλαβής

-Ο ΚΔΤ πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους προφανείς παράγοντες που μπορεί ευλόγως να επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη όπως την ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια και τα χρόνια προβλήματα υγείας (όπως τυχόν υψηλό ποσοστό αναπηρίας) και να προτείνει σε αυτούς ανάλογες μακροχρόνιες ρυθμίσεις (Μείωση Επιτοκίου, Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, Μερική Διαγραφή Οφειλής κοκ)

-Σε περίπτωση που τα εισοδήματα σου είναι μικρομεσαία και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας σου είναι έως 280 χιλ. ευρώ θα πρέπει να ακολουθήσεις τη διαδικασία του Νόμου ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) για να την προστατεύσεις. Αν, παρόλα αυτά, επιδιώξεις κατάλληλη ρύθμιση μέσω του ΚΔΤ οι προστατευτικές διατάξεις του αναθεωρημένου Νόμου ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) είναι το εφόδιο σου για να επιτύχεις καλύτερη ή όμοια λύση

-Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει αν έχεις κύρια κατοικία αντ.αξίας κάτω των 140χιλ ευρώ και ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια

-Σε όλη την παραπάνω διαδικασία εκτός απο τη συνδρομή του δικηγόρου σου μπορείς να ζητήσεις τη συνδρομή διαμεσολαβητή. Ιδίως στο στάδιο της ανταλλαγής προτάσεων/αντιπροτάσεων, προκειμένου να έχεις τη βέλτιστη δυνατή απήχηση

-Η παραπάνω διαδικασία είναι συναινετική. Αν αποτύχει μπορείς να οδηγηθείς στον Συνήγορο του Καταναλωτή για μία τελευταία προσπάθεια ή και να αιτηθείς για τον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Εξωδικαστικές Λύσεις
Επιστροφή στο Μενού των εξωδικαστικών λύσεων
Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
Θέλω να μάθω περισσότερα για τον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη.
Πεδίο Εφαρμογής ΚΔΤ
Θέλω να εξετάσω το πεδίο εφαρμογής, το πρώτο βήμα στην κατανόηση του πλαισίου του ΚΔΤ
Προστασία πρώτης κατοικίας
Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου με τον Ν. 3869/2010. Ποιά είναι ακριβώς τα κριτήρια?
Λύσεις για την υπερχρέωση
Θέλω να επιστρέψω στο Κεντρικό Μενού των λύσεων για θέματα υπερχρέωσης.