Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους(ΚΥΣΔΙΧ)

 1. Χαράσσει και παρακολουθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους η οποία περιλαμβάνει πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις  
  • για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού δια της προώθησης κανόνων αποπληρωμής οφειλών στο μέτρο των δυνατοτήτων των οφειλετών και την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων  (αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη ή Ν.Σταθάκη),
  • για τη διάνθιση των δυνατοτήτων των Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων να χειριστούν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων μέσω
   • του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών που αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τη διαπραγμάτευση ρύθμισης της αποπληρωμής καθυστερούμενων οφειλών μεταξύ των Ιδρυμάτων και των υπερχρεωμένων πολιτών και μικρών επιχειρήσεων
   • της παρακολούθησης τήρησης Επιχειρησιακών Στόχων και Στρατηγικών Πλάνων των Τραπεζών για την απομείωση των κόκκινων δανείων
  • για τη δημιουργία οριοθετημένης και κανονισμένης δευτερογενούς αγοράς δανείων με προστασία των δανείων που έχουν ως εξασφάλιση της πρώτης κατοικίας των ευρισκόμενων σε οικονομική δυσχέρεια οφειλετών
  • για την εξεύρεση λύσεων σε εξωδικαστικό επίπεδο μέσω της νομοθέτησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών που αφορά την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε μία διαδικασία που οδηγεί στη ρύθμιση του συνόλου των Δημοσίων και Ιδιωτικών  οφειλών με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής της επιχείρησης
  • για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Πλαισίου
 2. Συμβάλλει με προτάσεις του στην περαιτέρω διαδικαστική και ουσιαστική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου περί την υπερχρέωση ενεργοποιώντας τους αρμόδιους κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς
 3. Μέσω της υπαγόμενης σε αυτό Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αναλαμβάνει την εξατομικευμένη ενημέρωση των υπερχρεωμένων πολιτών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες διευθέτησης οφειλών που παρέχει το νομικό πλαίσιο που ανέπτυξε και συνέθεσε η κυβέρνηση, και για την παράλληλη κατα περίπτωση υποστήριξη όλων των υποθέσεων μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου γραφείων, ενός τηλεφωνικού κέντρου και της παρούσας ιστοσελίδας.
 4. Επιπλέον αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας για θέματα που αφορούν το πρόβλημα της υπερχρέωσης
H σύνθεση του ΚΥΣΔΙΧ
Αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.
Όργανα και Λειτουργία
Τα όργανα και λειτουργία του ΚΥΣΔΙΧ σύμφωνα με τον Ν.4389/2016