Όργανα και Λειτουργία του ΚΥΣΔΙΧ

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται  ως εισηγητής ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός.

Στο Συμβούλιο μπορεί να μετέχουν για θέματα αρμοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή οι παρακάτω Διοικητικοί ή Γεν.Γραμματείς:

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,  

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ΔΑΔ,

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.

Όργανα του ΚΥΣΔΙΧ είναι η Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Κεντρικό Μενού
Κάνε κλικ για να επιστρέψεις στο Κεντρικό Μενού ΚΥΣΔΙΧ
ΕΓΔΙΧ
Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
ΣΕΔΙΧ
Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους