Αίτηση Τροποποίησης Πλάνου Αποπληρωμών στο Δικαστήριο αν μεταβληθούν τα εισοδήματα

Κεντρική υποχρέωση κάποιου οφειλέτη

Αν τα εισοδηματικά σου δεδομένα μειωθούν ή αυξηθούν μπορείς με αίτηση που θα καταθέσεις να μεταβάλλεις τις δόσεις που το δικαστήριο σου έχει ορίσει να καταβάλλεις. Την αίτηση τροποποίησης την υποβάλλεις μέσα σε ένα μήνα από τη μεταβολή,

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι πιστωτές ιδίως αν έχουν πληροφόρηση ότι τα εισοδηματικά-περιουσιακά σου στοιχεία έχουν αυξηθεί.

Ο Νόμος προβλέπει τα ακόλουθα:

"Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, που επιδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί να τροποποιείται η ρύθμιση οφειλών της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών, όταν τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης που τροποποιεί τη ρύθμιση μπορεί να ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της αίτησης τροποποίησης. Σε περίπτωση καταβολής από τον οφειλέτη σε πιστωτές μεγαλύτερου ποσού από αυτό που έχει οριστεί από το δικαστήριο σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να ικανοποιήσει συμμέτρως όλους τους πιστωτές."

 

Προηγούμενη Σελίδα
Θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη σελίδα που περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται όταν ο οφειλέτης έχει ανεπαρκή περιουσιακά στοιχεία
Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
Σε όλο το διάστημα της διαδικασίας της διευθέτησης οφειλών του Ν.Κατσέλη, πρέπει να επιδεικνύω συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα γι αυτό το ζήτημα