Βήμα 1 Πεδίο εφαρμογής του αναθεωρημένου Νόμου Κατσέλη

Εντάσσονται φυσικά πρόσωπα 

O νόμος αναφέρει στο Άρθρο 1 του πεδίου Εφαρμογής του, αναφέρει ποίοι μπορούν να ενταχθούν:

  • Εντάσσονται "Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους"
  • Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα): Παρ1 Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό."Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξή του σε πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός έτους από το θάνατό του."
Προηγούμενη σελίδα
Ξαναξεκινήστε τη διαδικασία "βήμα-βήμα"
Είμαι φυσικό πρόσωπο
Πιστεύω ότι ως μη έχων την εμπορική ιδιότητα εντάσσομαι στον Νόμο, αλλά δεν νομίζω οτι έχω μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής. Τί κάνω?
Ποιές οφειλές μπορώ να ρυθμίσω?
Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να ενταχθώ στον Ν.Κατσέλη. Δεν είμαι έμπορος και έχω μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Ποίες οφειλές μπορώ να ρυθμίσω?
Είμαι έμπορος/μικροέμπορος
Είμαι έμπορος. Αντιλαμβάνομαι οτι δεν εντάσσομαι στον Νόμο Κατσέλη. Εχω ακούσει/διαβάσει όμως ότι συνάδελφοι μου έχουν ενταχθεί. Ισχύει?