Βήμα 2 Πεδίο εφαρμογής του αναθεωρημένου Νόμου ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) - Χρέη που ρυθμίζονται

Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές

Η καινοτομία του αναθεωρημένου Νόμου ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) είναι ότι μέσω αυτού μπορείς να ρυθμίσεις το σύνολο των οφειλών που σε βαρύνουν.

Oι οφειλές που μπορούν μπορούν να ενταχθούν στον Νόμο Κατσέλη είναι:

  1. Το σύνολο των οφειλών προς τους ιδιώτες (τράπεζες και άλλους).
  2. Οι παρακάτω οφειλές προς το Δημόσιο:
  • Οι βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία και στα τελωνεία,  με τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν,
  • οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, 
  • Οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλές προς το Δημόσιο δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος. Οι οφειλές προς το Δημόσιο υποβάλλονται σε ρύθμιση μαζί με τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφειλές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην διαδικασία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, είτε β) δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια, είτε γ) συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, είτε δ) αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου. Ο περιορισμός του εδαφίου α΄ στοιχείο α΄ δεν ισχύει όσον αφορά τις οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να δω το προηγούμενο βήμα του πεδίου εφαρμογής του Νόμου
Μπορώ να διευθετήσω ρυθμισμένες οφειλές?
Διαβάζω στον Νόμο οτι κατ επιλογή μου μπορώ να ρυθμίσω με τον Νόμο ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. Ισχύει και για ρυθμίσεις με τράπεζες. Τί ισχύει και τι σημαίνει κατ επιλογίν μου?
Επόμενο Βήμα
Θέλω να πάω στο επόμενο βήμα που αφορά τον Ν. 3869/2010 (Εξωδικαστικός Συμβιβασμός & Αίτηση)
Οφειλές που γεννήθηκαν πριν ένα χρόνο
Ολες οι οφειλές που θα ρυθμίσω θα έχουν βεβαιωθεί η αναληφθεί ένα χρόνο πριν την αίτηση μου. Τί σημαίνει αυτό? Αφορά και τις τραπεζικές οφειλές?
Ποιές οφειλές μπορώ να ρυθμίσω?
Κατάλαβα οτι αν χρωστάω σε ΔΟΥ, ασφ.ταμεία και ΟΤΑ δεν μπορώ να ενταχθώ. Χρωστάω στο Δημόσιο, στα ασφ.ταμεία και στους ΟΤΑ και σε πρόσωπα ιδιώτες ή προμηθευτές ιδιώτες μπορώ να ενταχθώ? Αν χρωστάω σε έναν ιδιώτη (πχ τον ξάδελφο μου) μπορώ να ενταχθώ?
Αναστολή
Ποιές οφειλές είναι σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου? Διαβάζω οτι εντάσσονται στον Ν. 3869/2010
ΦΠΑ
Έχω οφειλές από μη απόδοση Φ.Π.Α., μπορώ να τις εντάξω και αυτές στην αίτηση υπαγωγής στο Νόμο;
Μόνο σε ιδιώτες
Οφείλω μόνο σε ιδιώτες. Υπάγομαι στον Νόμο?
Δημόσιο
Οφείλω μόνο σε ΟΤΑ, ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία και όχι σε ιδιώτες η σε τράπεζες. Υπάγομαι στον Νόμο?
Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για το Ν. 3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα