Βήμα 4 Προδικαστικό στάδιο μετά την αίτηση υπαγωγής στον Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Εφόσον κατέθεσες την αίτηση για τον νέο Ν.3869/2010

Μετά την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στον νέο Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010) και πριν το "Προδικαστήριο" για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σου, εσύ -ή και οι πιστωτές σου- μπορείτε να αιτηθείτε στο δικαστήριο. Η αναστολή δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχεις συμπεριλάβει στην αίτηση σου.  Στο προδικαστήριο που θα γίνει 2 μήνες μετά, η αίτηση σου θα μετασχηματιστεί σε προσωρινή διαταγή από τον δικαστή κατά την κρίση του. 

Άρθρο 6
Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη. Η αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος.

2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να διατάξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η ισχύς της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησης ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Το δικαστήριο διατάσσει τα ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον πιθανολογεί ότι: α) η κύρια αίτηση θα ευδοκιμήσει και β) επίκειται μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια για τους πιστωτές.

3. Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους. Η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας κατά τα πρώτα δύο εδάφια θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα.

Προηγούμενη Σελίδα

Προηγούμενη Σελίδα - Αίτηση Υπαγωγής στον Ν.3869/2010 και Προδικαστική διαδικασία

Καταδιωκτικά Μέτρα

Τί μπορεί να συμβεί στο δικαστήριο σε σχέση με την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον μου?

Μικροοφειλές Αναστολή

Σε περίπτωση που έχεις μικροοφειλές έως 20χιλ ευρώ και δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα τον τελευταίο χρόνο μπορείς να απαλλαγείς απο τα χρέη σου και να έχεις αναστολή καταδιωκτικών μέτρων μεγαλύτερης διάρκειας. Ταυτόχρονα παρακάμπτεις το προδικαστικό στάδιο. Μάθε περισσότερα.

Κεντρικό Μενού Νόμου
Θέλω να πάω στο κεντρικό μενού για τον Ν.3869/2010 όπου περιλαμβάνονται όλα τα βήματα