Βήμα 4.2 Προδικαστικό στάδιο μετά την αίτηση υπαγωγής στον νέο Νόμο ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν.3869/2010)

Δικαστική Απόφαση για τις δόσεις που θα καταβάλλονται στους πιστώτες

Το προδικαστήριο αποφασίζει για τις δόσεις 

Η προσωρινή διαταγή του δικαστή στο προδικαστήριο δεν επιφέρει μόνο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του οφειλέτη απο τους πιστωτές του. H διαταγή καθορίζει και τις δόσεις που θα πληρώνει στους πιστωτές του μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή του Προδικαστηρίου καταβάλλεται συμμέτρως προς τους πιστωτές,

Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα των τριών ετών που θα καταβολών που θα προσδιορίσει η  οριστική απόφαση.

Ο καθορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές προσδιορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή ή όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως.

Εξαίρεση επιτρέπεται μόνον εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του νόμου (αν αντιμετωπίζει δηλαδή εξαιρετικές επιβαρυντικές περιστάσεις όπως χρόνια ανεργία, χρόνια ασθένεια κοκ), οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των πιο πάνω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.

Προηγούμενη Σελίδα

Θέλω να δω την αρχική σελίδα που αναφέρεται στο δίμηνο διάστημα μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης μου και του "προδικαστηρίου" του Ν. 3869/2010

Μικρή ή μηδενική δόση
Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές
Ευλογες δαπάνες διαβίωσης
Το ύψος των ευλογων δαπανών διαβίωσης μου παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωρινή διαταγή του δικαστή για το ύψος των δόσεων που θα πληρώνω. Θέλω να μάθω περισσότερα και να τις υπολογίσω
Συμβιβασμός με το 50%
Αν έχεις συμφωνήσει με το 50% των πιστωτών σου (υπό προϋποθέσεις) σε ένα σχέδιο αποπληρωμής, μπορείς ανα πάσα στιγμή να το επικυρώσεις στο δικαστήριο και να μην οδηγηθείς σε δίκη