Εξέταση ενστάσεων και προϋποθέσεις απόρριψης της επικύρωσης της σύμβασης

Παρακάτω εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους μία επχείρηση ή ένας πιστωτής της μπορούν να επιδιώξουν δικαστική επικύρωση της συμφωνίας τους

Το δικαστήριο εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που προβάλλεται ενώπιον του, και κατόπιν εκδίδει την απόφασή του.

Απορριπτική απόφαση εκδίδεται μόνο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις διαδικαστικών –και μόνον- ζητημάτων και τήρησης του προγράμματος αποπληρωμής (κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η αίτηση επικύρωσης θα απορρίπτεται πάντοτε, αλλά και μόνο τότε, όταν αυτό είναι απολύτως επιβεβλημένο):

α) παραβιάστηκαν οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης και των ρυθμίσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15,

β) παραβιάστηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας και η βλάβη που η παράβαση αυτή προκάλεσε σε συμμετέχοντα ή μη πιστωτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά (όχι όμως όταν δεν προκλήθηκε βλάβη, καθώς μία απόρριψη επί απλής διαδικαστικής παράβασης ελλείψει βλάβης θα οδηγούσε σε αφόρητη τυπολατρεία),

γ) δεν κλητεύθηκαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης πιστωτές που είναι δικαιούχοι ποσοστού επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανού να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,

δ) αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Αν η αίτηση επικύρωσης απορριφθεί τελεσίδικα, η σύμβαση αναδιάρθρωσης παύει να ισχύει έναντι όλων και εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 14.

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που επικυρώνει τη σύμβαση δεν επιτρέπεται άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ή τριτανακοπής. Στην περίπτωση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία αναδιάρθρωσης είναι επιβεβλημένος ο αποκλεισμός οποιουδήποτε τακτικού και έκτακτου ενδίκου μέσου, καθώς και της τριτανακοπής. Και τούτο, διότι η δυνατότητα άσκησης αυτών, θα παρέτεινε την αβεβαιότητα ως προς την ισχύ της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, μία δε τέτοια αβεβαιότητα θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για την επιχείρηση, καθώς θα αποθάρρυνε οποιαδήποτε μορφή πίστωσης προς αυτήν (είτε χρηματοδότησης είτε πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει), αλλά και τη συμμετοχή των εταίρων ή μετόχων σε μία τυχόν απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου.

Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση για την επικύρωση επιτρέπεται η άσκηση έφεσης από τον οφειλέτη. Και σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται να μην παρατείνεται επί μακρόν η αβεβαιότητα των πιστωτών για τη μορφή και το ύψος των απαιτήσεών τους, γι’ αυτό αποκλείεται η άσκηση των υπόλοιπων ενδίκων μέσων (πλην της έφεσης), καθώς και της τριτανακοπής.

 

Προηγούμενη Σελίδα - Βήμα 7

Θέλω να επιστρέψω στη σελίδα που αναπτύσσονται οι λόγοι που ωθούν στη δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης και η σχετική διαδικασία