ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.
Η ρύθμιση παράγεται από αυτόματο αλγόριθμο σύμφωνα με τους κανόνες του Νόμου. Οι ιδιώτες πιστωτές δύναται να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με αυτή την πρόταση και να προτείνουν μία αντιπρόταση ή να μην ρυθμίσουν καθόλου. Το Δημόσιο πάντοτε παρέχει πρόταση ρύθμισης οφειλών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Ο Νόμος παρέχει πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά για λήψη κρατικής επιδότησης.

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Στατιστικά Πλατφόρμας

Δείτε τι ίσχυε στον παλιό εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρα 5-30 του ν.4738/2020
Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (ΦΕΚ 2499/Β’/10-06-2021)
Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης (ΦΕΚ 2484/Β’/10-06-2021)
Παράταση επίτευξης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.4738/2020 σύμφωνα με Άρθρο 84 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α΄/31.7.21)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη διαδικασία διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης και τη διαδικασία διαπίστωσης της βιωσιμότητας του οφειλέτη στις πολυμερείς συμβάσεις
Βήματα υποβολής αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
Οδηγός χρήσης (Αιτών)
Οδηγός χρήσης (Σύζυγος, Εξαρτώμενα Μέλη)
Οδηγός χρήσης (Σύμβουλος)
Οδηγός παραμετροποίησης χρηστών θεσμικών πιστωτών
Οδηγός χρήσης OCW (Συνοφειλέτης)
Οδηγός χρήσης OCW (Πιστωτής - Δημόσιος Φορέας)
Δείτε σε βίντεο την αίτηση βήμα-βήμα αν είστε ο αιτών
Δείτε σε βίντεο την εκκίνηση της αίτησης από τον αιτών και τη συνέχιση της αίτησης και της «οριστικοποίηση μελών» από τον εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο
Παρουσίαση πλατφόρμας
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών