Εξυγίανση

Η διαδικασία της εξυγίανσης είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών με το οποίο οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), από την 1η Μαρτίου 2021, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, μέσω δικαστηρίου και να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
Τη διαδικασία εξυγίανσης μπορεί να εκκινήσει είτε ο οφειλέτης, είτε ένας θεσμικός πιστωτής (Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη), είτε ένας μη θεσμικός πιστωτής (προμηθευτές του οφειλέτη). Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος (οφειλέτης, πιστωτής, εμπειρογνώμονας).

Tα 5 βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία της εξυγίανσης είναι τα εξής:
1ο Βήμα. Επιλογή Εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Σε αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης ή ο πιστωτής επιλέγει τον Εμπειρογνώμονα που επιθυμεί για τη σύνταξη της έκθεσης που συνοδεύει απαραίτητα την αίτησή του.
2ο Βήμα. Κατάρτιση χρηματοοικονομικής έκθεσης από εμπειρογνώμονα και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.
Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης. Η έκθεση αυτή συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.
Από τις 15.2.2021 έχει τεθεί σε λειτουργία το εν λόγω Μητρώο, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη χρηματοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

3ο Βήμα. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.
Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης. Σε αυτό το στάδιο διενεργούνται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, με σκοπό την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης ρύθμισης οφειλών, με την πλειοψηφία των πιστωτών.
Η ψηφοφορία διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.

4ο Βήμα. Υποβολή αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο και δημοσίευση περίληψης αίτησης στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας. Σε αυτό το στάδιο παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα μέτρα των πιστωτών (δηλ. αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί).
5ο Βήμα. Επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών από το δικαστή και δημοσίευση δικαστικής απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας από τον οφειλέτη. Μέσω της δικαστικής απόφασης επιβάλλεται η συμφωνία εξυγίανσης σε όλους τους πιστωτές (δηλ. ακόμη και σε αυτούς που δεν συμφώνησαν κατά την ανωτέρω ψηφοφορία).

Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
Οι σχετικές δημοσιεύσεις της:
• Αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης ακύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
πραγματοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Δείτε τη Λίστα Δημοσιεύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αρ. 31-63 και Αρ. 72 παρ. 1 του ν.4738/2020
Διαδικασία και Προδιαγραφές πλατφόρμας ψηφοφορίας για έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
Κατάλογος ελέγχου για αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
YA καθορισμού περιεχομένου έκθεσης εμπειρογνώμονα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – οφειλέτης
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – θεσμικός πιστωτής
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – μη θεσμικός πιστωτής
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Εξυγίανση
Οδηγός χρήσης δημοσιεύσεων
Παρουσίαση πλατφόρμας