Εξυγίανση

Η διαδικασία της εξυγίανσης είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφύγουν, έτσι ώστε να αποφύγουν την πτώχευση. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, από 1 Μαρτίου 2021, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, μέσω δικαστηρίου, συνεχίζοντας έτσι τη δραστηριότητά τους.

Tα 3 βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία της εξυγίανσης είναι τα εξής:
1ο Βήμα. Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών.
Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης. Η έκθεση αυτή συντάσσεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.
Από τις 15.2.2021 έχει τεθεί σε λειτουργία το εν λόγω Μητρώο, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη χρηματοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

2ο Βήμα. Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές.
Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.
Η ψηφοφορία διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.

3ο Βήμα. Επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης από το Δικαστήριο.
Στην περίπτωση υπερψήφισης της Συμφωνίας Εξυγίανσης από την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο προς επικύρωσή της. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την καταψήφισαν.
Με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές.

Δημιουργία και έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
Οι σχετικές δημοσιεύσεις της:
• Αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης ακύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
πραγματοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Δείτε τη Λίστα Δημοσιεύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αρ. 31-63 και Αρ. 72 παρ. 1 του ν.4738/2020
Διαδικασία και Προδιαγραφές πλατφόρμας ψηφοφορίας για έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
Κατάλογος ελέγχου για αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – οφειλέτης
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – θεσμικός πιστωτής
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – μη θεσμικός πιστωτής
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Εξυγίανση
Οδηγός χρήσης δημοσιεύσεων