Εξυγίανση οφειλών επιχειρήσεων

Η διαδικασία της εξυγίανσης οφειλών είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών με το οποίο οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες) έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές (π.χ. δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων, προμηθευτές, εργαζόμενοι).
Tα βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία της εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων είναι τα εξής:
1. Επιλογή Εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης Οφειλών Επιχειρήσεων της ΕΓΔΙΧ: σε αυτό το στάδιο, επιλέγεται ένας εξειδικευμένος οικονομικός επιστήμονας, που θα προβεί σε οικονομική ανάλυση της επιχείρησης. Οι Εμπειρογνώμονες είναι καταγεγραμμένοι σε ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών. Από τις 15.2.2021 έχει συσταθεί το εν λόγω Μητρώο, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη χρηματοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.
2. Κατάρτιση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης και Σχεδίου Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών από Εμπειρογνώμονα: η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία (ΥΑ 26400 ΕΞ 2021/ΦΕΚ 865/Β΄/5-3-2021) και να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.
3. Αξιολόγηση των παραδοτέων του Εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές: οι πιστωτές αξιολογούν τα παραδοτέα του Εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης. Σε αυτό το στάδιο διενεργούνται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, με σκοπό την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης ρύθμισης οφειλών, με την πλειοψηφία των πιστωτών. Οι οφειλέτες δύναται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, με σκοπό τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης και προσωποποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών (με ενδεχόμενη μερική ρευστοποίηση περιουσίας).
Οι πιστωτές ψηφίζουν ηλεκτρονικά, μέσω της Πλατφόρμας Εξυγίανσης Οφειλών Επιχειρήσεων και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.
4. Υποβολή αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο και δημοσίευση περίληψης αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας: σε αυτό το στάδιο παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα μέτρα των πιστωτών (δηλ. αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί).
5. Επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών από το δικαστή και δημοσίευση δικαστικής απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας από τον οφειλέτη. Μέσω της δικαστικής απόφασης επιβάλλεται η συμφωνία εξυγίανσης οφειλών σε όλους τους πιστωτές (δηλ. ακόμη και σε αυτούς που δεν συμφώνησαν κατά την ανωτέρω ψηφοφορία).
Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας πραγματοποιούνται και οι σχετικές δημοσιεύσεις της:
• Αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης ακύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
Δείτε τη Λίστα Δημοσιεύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Αρ. 31-63 και Αρ. 72 παρ. 1 του ν.4738/2020
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207) (ΦΕΚ 606/Β’/15-02-2021)
Διαδικασία και Προδιαγραφές πλατφόρμας ψηφοφορίας για έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης
Κατάλογος ελέγχου για αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
YA καθορισμού περιεχομένου έκθεσης εμπειρογνώμονα
Θέσπιση πλαισίου υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών φορέων, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 209 του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ 1018/Β’/16-03-2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – οφειλέτης
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – θεσμικός πιστωτής
Οδηγός χρήσης πλατφόρμας – μη θεσμικός πιστωτής
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Εξυγίανση
Οδηγός χρήσης δημοσιεύσεων
Παρουσίαση πλατφόρμας
Βελτιώσεις στη διαδικασία της εξυγίανσης επιχειρήσεων που επήλθαν στο νέο νόμο ρύθμισης οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας σε σχέση με το παλιό θεσμικό πλαίσιο
Παρουσίαση Εξυγίανσης Επιχειρήσεων
Αναλυτική παρουσίαση Εξυγίανση 08.02.2022