Νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν:
• από τις συμβουλές που δίνονται στα 52 Κέντρα/Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και
• από την κρατική επιδότηση δανείου, μέσω της ένταξης τους σε ένα από τα προγράμματα ρύθμισης και επιδότησης δανείων

Αναλυτικότερα, από 3/2017 έως 04/2022 οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ είναι:

 ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ 52 ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ
Πολίτες που εξυπηρετήθηκαν 62.361
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΕΦΥΡΑ 1 

Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων κορωνόπληκτων νοικοκυριών
(Ν. 4714/2020)

8/2020 – 02/2022

 

ΓΕΦΥΡΑ 2

Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων κορωνόπληκτων επιχειρήσεων

(Ν. 4790/2021)

4/2021 – 02/2022

Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων 1ης Κατοικίας
(Ν. 4605/2019)
  7/2019 – 02/2022
Νοικοκυριά που έλαβαν κρατική επιδότηση 75.600   2.900
Επιχειρήσεις  που έλαβαν κρατική επιδότηση   10.500  
Συνολική επιδότηση σε ευρώ 250,1 εκ. 302,9 εκ. 4,3 εκ.