Νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν:
• από τις συμβουλές που δίνονται στα 51 Κέντρα/Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και
• από την κρατική επιδότηση δανείου, μέσω της ένταξης τους σε ένα από τα προγράμματα ρύθμισης και επιδότησης δανείων

Αναλυτικότερα, από 3/2017 έως 10/2021 οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ είναι:

 ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ 51 ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ

3/2017 - 10/2021

Πολίτες που εξυπηρετήθηκαν 52.800
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΕΦΥΡΑ 1 

Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων κορωνόπληκτων νοικοκυριών
(Ν. 4714/2020)

8/2020 – 10/2021

 

ΓΕΦΥΡΑ 2

Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων κορωνόπληκτων επιχειρήσεων

(Ν. 4790/2021)

4/2021 – 10/2021

Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων 1ης Κατοικίας
(Ν. 4605/2019)
  7/2019 – 9/2021
Νοικοκυριά που έλαβαν κρατική επιδότηση 75.600   2.900
Επιχειρήσεις  που έλαβαν κρατική επιδότηση   10.400  
Συνολική επιδότηση σε ευρώ 219 εκ. 180 εκ. 3 εκ.