Νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν:
• από τις συμβουλές που δίνονται στα Κέντρα/Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και
• από την κρατική επιδότηση δανείου, μέσω της ένταξης τους σε ένα από τα προγράμματα ρύθμισης και επιδότησης δανείων

Αναλυτικότερα, από 3/2017 έως 12/2023 οι ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες της ΓΓΧΤΔΙΧ είναι:

 ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ
Πολίτες που εξυπηρετήθηκαν 80.783
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΕΦΥΡΑ 1 
Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων κορωνόπληκτων νοικοκυριών
(Ν. 4714/2020)

8/2020 – 8/2022
 
ΓΕΦΥΡΑ 2
Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων κορωνόπληκτων επιχειρήσεων
(Ν. 4790/2021)
4/2021 – 8/2022
Ρύθμιση και Επιδότηση δανείων 1ης Κατοικίας
(Ν. 4605/2019)

 7/2019 – 8/2022
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
(Ν.4738/2020)
6/21-11/22
Νοικοκυριά που έλαβαν κρατική επιδότηση 81.900   2.900  
Επιχειρήσεις που έλαβαν κρατική επιδότηση   13.100    
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ρύθμισαν τις οφειλές τους       3.898
Συνολικό ύψος αρχικών οφειλών       1,27 δις
Συνολική επιδότηση σε ευρώ 252,3 εκ. 331,7 εκ. 4,3 εκ.