• Συνεχίζεται η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της κύριας κατοικίας (ΗΠΠΚΚ) καθώς και η υποστήριξη των δανειοληπτών για θέματα που αφορούν στην κύρια κατοικία τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ΗΠΠΚΚ που λειτουργεί στον ιστότοπο της ΕΓΔΙΧ.
  • Συνεχίζεται η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η υποστήριξη των οφειλετών για θέματα που αφορούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών μέσω του helpdesk στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ocw-info@keyd.gov.gr. Επίσης, συνεχίζεται η υποστήριξη του έργου των συντονιστών και σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου για τη διενέργεια των διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/⁠2017 (Α’ 62), από την αποστολή της πρόσκλησης και μέχρι το καταληκτικό στάδιο αυτού (ενδεικτικά: προθεσμίες αποδοχής συμμετοχής, ορισμού εμπειρογνώμονα, παράδοση έκθεσης βιωσιμότητας, ψηφοφορίες προτάσεων-⁠αντιπροτάσεων, κλπ), οι συντονιστές δύνανται όπως χορηγήσουν παράταση των σχετικών προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 86768/⁠2018 (Β’3498) Υπουργικής Απόφασης, και χωρίς αίτημα ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη, για λόγους ανωτέρας βίας.
  • Συνεχίζεται η προσωποποιημένη πληροφόρηση και υποστήριξη των πολιτών για θέματα υπερχρέωσης στα κατά τόπους Κέντρα - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ) που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ. 213 212 5730.