Αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή στοιχείων

Ο Νόμος υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα

Στην προσπάθεια σου να ρυθμίσεις τις οφειλές σου εξωδικαστικά ή μετά την αίτηση σου στον Νόμο 3869/2010, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να σου παραδώσουν στοιχεία που αφορούν το δάνειο που έχεις συνάψει με αυτά.  

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή του, αναλυτική κατάσταση των οφειλών του προς αυτά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια το ύψος της οφειλής, αναλυόμενο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο αριθμός και η ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμα, το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να μάθω λεπτομέρειες για τη διαδικασία της αίτησης στον αναθεωρημένο Ν.3869/2010
Υπόδειγμα Αίτησης

Κάνε κλικ για να λάβεις το υπόδειγμα της αίτησης παροχής στοιχείων από τα τραπεζικά ιδρύματα