Αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παροχή στοιχείων

Ο Νόμος υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα

Στην προσπάθεια σου να ρυθμίσεις τις οφειλές σου εξωδικαστικά ή μετά την αίτηση σου στον Νόμο Κατσέλη, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να σου παραδώσουν στοιχεία που αφορούν το δάνειο που έχεις συνάψει με αυτά. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να μάθω λεπτομέρειες για τη διαδικασία της αίτησης στον αναθεωρημένο Ν.3869/2010
Υπόδειγμα Αίτησης
Κάνε κλίκ για να λάβεις το υπόδειγμα της αίτησης παροχής στοιχείων απο τα τραπεζικά ιδρυματα