Αίτηση αυτού που εξαιρείται απο το πεδίο εφαρμογής του ΚΔΤ

Ο ΚΔΤ λειτουργεί ως οδικός χάρτης

Ακόμα και αν εξαιρείσαι από την εφαρμογή του ΚΔΤ μπορείς να ενταχθείς στη διαδικασία που ρυθμίζει τις οφειλές σου σύμφωνα με τον ΚΔΤ. Μάλιστα αυτή η δυνατότητα αποτελεί δικαίωμα σου και το ΠΙ υποχρεούται να σε εντάξει.

Πιο συγκεκριμένα

  • Το ΠΙ δεν εμποδίζεται να εφαρμόσει τη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του ΚΔΤ με πρωτοβουλία δική του.
  • Επίσης, το ίδρυμα υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ δανειολήπτη, δηλαδή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του ΚΔΤ, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον παρόντα κώδικα, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, ανεξαρτήτως αν υπάγεται στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις όσων έχουν αιτηθεί για τον νέο Ν.Κατσέλη και όσων έχουν καταγγελμένη σύμβαση πριν την 1/1/15. Το δικαίωμα αυτό του δανειολήπτη κάθε ίδρυμα προβάλλει στην οικεία για την εφαρμογή του κώδικα ιστοσελίδα του.

Για να είσαι κατοχυρωμένος πρέπει να προσκομίσεις έγγραφα για την οικονομική κατάσταση σου μαζί με σχετική αίτηση ένταξης (αυτοσχέδια αίτηση που να αναφέρει τα δάνεια που επιθυμείς να ρυθμίσεις, τα σταθερά σου στοιχεία και κυρίως τη βούληση σου να ενταχθείς στις διατάξεις του ΚΔΤ 4224/13 όπως αναθεωρήθηκε με την  195/1/29.07.2016  απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ’ 2376/02.08.2016) η οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι παρελήφθη από την τράπεζα. 

 

Προηγούμενη σελίδα
Θα ήθελα να μάθω τον σκοπό του ΚΔΤ
Αίτηση
Η αίτηση δεν προβλέπεται στον ΚΔΤ ωστόσο προτείνεται για την ένταξη του κάθε εξαιρούμενου που επιθυμεί να ενταχθεί στον ΚΔΤ. Κατέβασε την προτεινόμενη αίτηση. Αρκέτες τράπεζες έχουν δικά τους εσωτερικά έντυπα τέτοιων αιτήσεων. Σε τέτοια περίπτωση μπορείς να συμπληρώσεις αυτά