Στάδιο 4.1: Πρόταση κατάλληλης λύσης -Λύση ρύθμισης / Δυνατότητα απάντησης και αντιπρότασης του δανειολήπτη

Αν έχεις καθυστερήσει δόση του δανείου σου 60ημέρες

Απάντηση του δανειολήπτη σε πρόταση ρύθμισης

Εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» (15 εργ.ημέρες) προθεσμίας, ο δανειολήπτης προβαίνει σε μία εκ των παρακάτω ενεργειών:

(αα) παρέχει τη συναίνεσή του στην προτεινόμενη ή σε μία από τις προτεινόμενες λύσεις ή

(ββ) αντιπροτείνει γραπτώς ζητώντας αν το επιθυμεί τη διαμεσολάβηση τρίτου φορέα της επιλογής του ή

(γγ) δηλώνει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει σε οποιαδήποτε πρόταση.

Αντιπρόταση του δανειολήπτη

Είναι θέμα ερμηνείας του Νόμου. Από τις διατάξεις του Νόμου προκύπτει ότι το Πιστωτικό Ίδρυμα (ΠΙ) πρώτα προτείνει μία ή περισσότερες προτάσεις ρύθμισης και αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, τότε προτείνει πρόταση οριστικής διευθέτησης. Κατα την ερμηνεία αυτή η διαδικασία είναι διπλή. Μία διαδικασια για κάθε απο τα δύο είδη προτάσεων κατάλληλης λύσης 

Αριθμός Αντιπροτάσεων του δανειολήπτη

Στον Νόμο δεν γίνεται σαφές αν ο δανειολήπτης μπορεί να αντιπροτείνει δύο φορές, μία φορά για τις προτάσεις ρύθμισης και μία για τις προτάσεις οριστικής διευθέτησης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν γράφεται ρητώς ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αντιπρόταση. Συνεπώς είναι εύλογο ότι μπορεί να αντιπροτείνει δύο φορές, τόσο στις αρχικές προτάσεις ρύθμισης όσο και στις προτάσεις οριστικής διευθετησης που του γίνονται απο το ΠΙ.

 Απάντηση του ΠΙ στην αντιπρόταση του δανειολήπτη

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης από τον δανειολήπτη, το ίδρυμα υποχρεούται να προβεί σε αξιολόγηση της εν λόγω αντιπρότασης και, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της:
(αα) είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση
(ββ) είτε να απαντήσει εγγράφως ότι την απορρίπτει και ότι παραμένει ενεργός η αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση
(γγ) είτε να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική. Το γγ είναι αμφιλεγόμενο και κάλλιστα μπορεί να ερμηνευτεί ότι η τελική πρόταση που αναγράφεται θα είναι η τελική πρόταση ρύθμισης. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται εκ νέου και για τις προτάσεις οριστικής διευθέτησης.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης δανειολήπτη-ΠΙ

Συνεπώς η ακολουθία ερμηνεύεται ότι έχει ως εξής: ΠΙ πρόταση ρύθμισης->15 εργ.ημέρες μετά Δανειολήπτης: Συναινεί, αρνείται, αντιπροτείνει -> Αν ο δανειολήπτης αρνηθεί τότε το ΠΙ του καταθέτει πρόταση οριστικής διευθέτησης / Αν ο δανειολήπτης αντιπροτείνει: Μετά δύο μηνών το ΠΙ αρνείται, αποδέχεται ή υποβάλει νέα πρόταση ρύθμισης ->Σε περίπτωση που το ίδρυμα αρνείται, υποβάλλει πρόταση οριστικής διευθέτησης / Σε περίπτωση που το ΠΙ προτείνει νέα πρόταση αυτή τη φορά οριστικής διευθέτησης -> Ο δανειολήπτης έχει 15 ημέρες να απαντήσει: να αποδεκτεί, να αρνηθεί ή να αντιπροτείνει / Αν ο δανειολήπτης αρνηθεί τότε η διαδικασία περατώνεται / Αν ο δανειολήπτης αντιπροτείνει: Μετά δύο μηνών το ΠΙ αρνείται, αποδέχεται ή υποβάλει νέα πρόταση οριστικής διευθέτησης ->Σε περίπτωση που το ίδρυμα αρνείται, η διαδικασία περατώνεται χωρίς συμβιβασμό / Σε περίπτωση που υποβάλλει νέα πρόταση οριστικής διαυθέτησης αυτή θα είναι η τελική

Προηγούμενο Μενού
Θέλω να μεταφερθώ αρχικό μενού του Σταδίου 4
Πρόταση Ρύθμισης
Το Παράρτημα του Νόμου παραθέτει ενδεικτικούς τύπους προτάσεων ρύθμισης. Ποιές είναι?
Λύσεις οριστικής διευθέτησης
Ποιές είναι οι λύσεις οριστικής διευθέτησης?

FlipBox Title