Επίδειξη Συμμόρφωσης Εφαρμογής του ΚΔΤ απο τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΤτΕ

H Tράπεζα τη Ελλάδος υποδέχεται καταγγελίες για τη μη εφαρμογή του ΚΔΤ

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει

(α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και

(β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημάτων,

απαιτεί τα απαραίτητα κατά την κρίση της διορθωτικά μέτρα και επιβάλλει τις κατά το άρθρο 55Α του καταστατικού της κυρώσεις:

α) σε περίπτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και

β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθετικής της εξουσιοδότησης, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδέχεται καταγγελίες, τις οποίες διερευνά αποκλειστικώς προς τον σκοπό αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των ιδρυμάτων προς τις ενέργειες που απαιτεί ο παρών κώδικας, χωρίς όμως να επιλαμβάνεται εξατομικευμένων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας είτε αυτές αφορούν την ουσία της ρύθμισης είτε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιδίωξή της.

Προηγούμενη Σελίδα
Θέω να επιστρέψω στο κεντρικό menu του Σταδίου 5