Στάδιο 5 - Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων / Επιτροπή Ενστάσεων

Κάθε ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Kώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, οφείλει:

  • Να συστήσει Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτούμενη από τουλάχιστον τρία ανώτερα στελέχη. Η επιτροπή ενστάσεων θα πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς πόρους (υποδομή και προσωπικό). Τα μέλη της επιτροπής είναι ανεξάρτητα από τις λειτουργίες χορήγησης, έγκρισης και ελέγχου πιστοδοτήσεων. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ανεξάρτητο και από τη Λειτουργία Διαχείρισης Καθυστερήσεων του ιδρύματος ή επιλέγεται από πρόσωπα (επαγγελματίες με σχετική εξειδίκευση) μη ανήκοντα στο προσωπικό του ιδρύματος.
  •  Να καθορίζει με σαφήνεια τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) επί της διαδικασίας που τυχόν οδήγησε στο χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως «μη συνεργάσιμο» και να την γνωστοποιεί, δεόντως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε αυτόν, διασφαλίζοντας επιπροσθέτως σε κάθε δανειολήπτη που καλύπτεται από τον κώδικα:

          (αα) άμεση και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένα σημεία επικοινωνίας με το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο να εμπλέκεται στη «Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων»,

          (ββ) τυποποιημένα Έγγραφα Ενστάσεων,

          (γγ) τη βεβαίωση παραλαβής των ενστάσεων και την διαβίβασή τους αμελλητί στην επιτροπή ενστάσεων και

         (δδ) την προηγούμενη ενημέρωση για τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της ένστασης, και τις προθεσμίες για την υποβολή -εξέταση των ενστάσεων.

         Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων δεν δύναται να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες από την υποβολή της ένστασης εκ μέρους του δανειολήπτη, παρέχεται γραπτώς και είναι δεόντως αιτιολογημένη.

         Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, το ίδρυμα γνωστοποιεί τις διορθωτικές ενέργειες, στις οποίες προτίθεται να προβεί, ή την τυχόν αναθεωρημένη λύση και το Στάδιο του παρόντος κώδικα στο οποίο «παραπέμπεται» εκ νέου η περίπτωση του δανείου του (π.χ. επαναφορά στο Στάδιο 3 ή επανάληψη του Σταδίου 4). 

Προηγούμενο Βήμα
Θέλω να μεταφερθώ στο προηγούμενο βήμα, στο Στάδιο 4
Επίδειξη Συμμόρφωσης Κυρώσεις
Η ΤτΕ παρακολουθεί την εφαρμογή του ΚΔΤ και επιβάλλει κυρώσεις για τη συστηματική μη εφαρμογή του
Κεντρικό Μενού
Θέλω να μεταφερθώ στο Κεντρικό Μενού του Νομικού Πλαισίου Διαχείρισης της Υπερχρέωσης
Κατέβασε τον Νόμο
Σε αυτό το link μπορείς να κατεβάσεις τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Τροποποίηση του Ν.4224/2013 με το ΦΕΚ Β’ 2376/2.8.2016