Προστασία της αιτούμενης επιχείρησης από καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς)

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστικό επίπεδο 

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστική διαδικασία διευθέτησης οφειλών η αιτούμενη επιχείρηση, ο οφειλέτης, προστατεύεται πλήρως από καταδιωκτικά μέτρα (πλειστηριασμούς, κατασχέσεις) των πιστωτών εναντίον της 8 μέρες μετά (ή 13 ημέρες μετά) την κατάθεση της αίτησης της, δηλαδή για το διάστημα που μεσολαβεί από τον διορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από τον Συντονιστή, τη διαπίστωση της πληρότητας της αίτησης και έως την αποστολή από μέρους του πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους πιστωτές η οποία συνοδεύεται από απόσπασμα της αίτησης της επιχείρησης.


Συνεπώς με την αίτηση της επιχείρησης και εφόσον αυτή είναι πλήρης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αιτούμενου οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του αιτούμενου οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Η αυτοδίκαια αυτή αναστολή διαρκεί 70 ημέρες και διακόπτεται μόνον όταν δεν διαπιστωθεί απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών, δηλαδή αν δεν προθυμοποιηθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία το 50,1% του συνόλου των πιστωτών της αιτούμενης επιχείρησης.


Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς από τον συντονιστή αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής, είναι άκυρες. Δηλαδή, πράξεις εκτέλεσης, προδικασίας ή κύριας διαδικασίας, που λαμβάνουν χώρα μετά την επέλευση της αυτοδίκαιης αναστολής, θα είναι άκυρες. Σε περιπτώσεις που διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης έχει ήδη ξεκινήσει, αυτή αναστέλλεται δια της κοινοποίησης στα όργανα της εκτέλεσης της πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Η αναστολή καταλαμβάνει και την απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου του οφειλέτη, που θα θεωρείται άκυρη, αν ο υπέρ ου η προσημείωση πιστωτής είχε προηγουμένως προσκληθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.


Η προστασία είναι αυτοδίκαιη, δεν απαιτεί την κατάθεση ειδικής αίτησης, και διαρκεί 70 ημέρες. Μπορεί δε να παραταθεί για 4 επιπλέον μήνες με ειδική αίτηση της επιχείρησης στο δικαστήριο μετά την παρέλευση των 70 ημερών. Στην αίτηση για τη χορήγηση παράτασης οφείλει να συναινεί και το 50% των συμμετεχόντων πιστωτών.

Κεντρικό Μενού

Επιστροφή στο κεντρικό μενού της πλοήγησης στον Νόμο