Δέσμευση πιστωτών που δεν συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση

Παρακάτω εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους μία επχείρηση ή ένας πιστωτής της μπορούν να επιδιώξουν δικαστική επικύρωση της συμφωνίας τους

Η εξωδικαστική συμφωνία ρύθμισης οφειλών που προκύπτει μετά τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορεί να συνταχθεί κατ ελάχιστον με τη συμμετοχή του 50% του συνόλου των πιστωτών και με τη συμφωνία του οφειλέτη και του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, δηλαδή με τη συναίνεση του 60% από το 50% των πιστωτών που συμμετείχε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν το 39,9% (κατά μέγιστο) των συμμετεχόντων πιστωτών να διαφωνεί και να έχει παρόμοιες αντιρρήσεις το υπόλοιπο 49,9% (κατά μέγιστο) των πιστωτών που δεν συμμετείχε.

Το 39,9% συμμετεχόντων πιστωτών που καταψήφισε τη συμφωνία δεσμεύεται εκ του Νόμου εξωδικαστικά από αυτήν.

Όμως το 49,9% που δεν συμμετείχε στη διαδικασία δεν δεσμεύεται από αυτήν με εξωδικαστικό τρόπο.

Ο Νόμος με τη διαδικασία της δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης έχει προνοήσει και για τη δέσμευση της μερίδας των πιστωτών που δεν συμμετείχε και για την παράλληλη προστασία της επιχείρησης από τα καταδιωκτικά μέτρα (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, ασφ.μέτρα κοκ) που μπορούν να ασκήσουν οι μη συμμετέχοντες πιστωτές.

Η επιχείρηση που έχει επιτύχει συμφωνία με τους πιστωτές της σύμφωνα με τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, που έχει συμβληθεί με τους συμμετέχοντες πιστωτές με σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ή ο συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Με τον Νόμο επιδιώκεται τόσο η ταχεία συζήτηση της αίτησης επικύρωσης όσο και η ταχεία έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης. Η επικύρωση της συμφωνίας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο γίνεται με την ταχεία διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.

Για πρώτη φορά σε εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα δικαστικής επικύρωσης συμφωνίας που να καθιστά τη σύμβαση αναδιαρθρωσης ιδιαιτέρως ισχυρή και κατ αυτόν τον δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών μίας επιχείρησης, ακόμα και αυτών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία. Επίσης στο διάστημα από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο (5 μήνες) για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τη σύμβαση (εκτός των μικρών πιστωτών και των εργαζομένων, με ατομικές απαιτήσεις που δεν ξεπερνούν το 1,5% του συνόλου των υποχρεώσεων της επιχείρησης, που εκ του Νόμου δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης) .

Η δικαστική απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Από αυτήν καταλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, χωρίς να έχει σημασία αν ο εκάστοτε πιστωτής συμμετείχε ή συμβλήθηκε.

Η δέσμευση όλων των πιστωτών, και ιδίως των μη συμμετασχόντων ή των συμμετασχόντων και μειοψηφησάντων, έστω κι αν συνιστά επέμβαση στην περιουσία τους, είναι επιβεβλημένη, καθώς τυχόν μη δέσμευσή τους αφενός θα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της επιχείρησης, λόγω απειλής αναγκαστικής εκτέλεσης ανά πάσα στιγμή για απαιτήσεις, τις οποίες δεν μπορεί ο οφειλέτης να εξοφλήσει άμεσα, αφετέρου θα δημιουργούσε αντικίνητρο ακόμα και στην πλειοψηφία των πιστωτών από το να συναινέσει σε οποιαδήποτε αναδιάρθρωση, προκειμένου να μη βρεθεί σε χειρότερη θέση από τη μη δεσμευόμενη μειοψηφία.

Κεντρικό Μενού

Επιστροφή στο κεντρικό μενού της πλοήγησης στον Νόμο