Ενθάρρυνση της νέας χρηματοδότησης της επιχείρησης - Τα προβλεπόμενα στον Νόμο

Ο Νόμος με το Άρθρο 9 παρ.3 ενθαρρύνει τη νέα χρηματοδότηση επιχειρήσεων που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού δίνει ιδιαίτερα προνόμια στα πιστωτικά, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ή σε πρόσωπα συνδεδεμένα με την αιτούμενη επιχείρηση για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης (refinancing) στην επιχείρηση σε περίπτωση συμφωνίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών και όταν αυτό προβλέπεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης που συντάσσεται με τη συμφωνία των δύο μερών.

Η επιχείρηση που αιτείται και εισέρχεται στην οριοθετημένη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού καταθέτει το σχέδιο-πρόταση αναδιάρθρωσης της. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις ειδικώς συντάσσεται υποχρεωτικώς και σχέδιο βιωσιμότητας τους.  Εφόσον η συναινετική διαδικασία οδηγήσει τελικά σε ένα αμοιβαίως αποδεκτό πρόγραμμα αποπληρωμής, οι πιστωτές αποδέχονται εν τοις πράγμασι τις εκτιμήσεις και την προοπτική της επιχείρησης, αποδίδουν πίστη στο σχέδιο της ή στο τελικώς συμφωνημένο σχέδιο, γεγονός που επιτάσσει τη νέα χρηματοδότηση της επιχείρησης σε περίπτωση που και ο οφειλέτης και οι πιστωτές κρίνουν αυτό αναγκαίο.

Σκοπός της διάταξης του Νόμου είναι να διευκολυνθεί η νέα χρηματοδότηση της επιχείρησης με τη δυνατότητα απονομής απόλυτου προνομίου στις απαιτήσεις των πιστωτών που είτε κατά είτε μετά τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν ή να συνεισφέρουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις αυτές, εφόσον γεννώνται ταυτόχρονα με ή μετά την κατάρτιση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, προέρχονται από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως ή από παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στον οφειλέτη και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας του οφειλέτη, δύνανται, δυνάμει όρου που θα περιληφθεί στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, να ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί πριν από την κατάρτιση της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η παραπάνω δυνατότητα προνομιακής μεταχείρισης δεν ισχύει για απαιτήσεις που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών του ίδιου του οφειλέτη ή προσώπων συνδεδεμένων με αυτόν προς την επιχείρησή του.

 Η ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου είναι ενδοτικού δικαίου, ώστε να αφήνεται περιθώριο στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές να συμφωνήσουν διαφορετικά, δηλαδή να εξοπλίσουν με το απόλυτο αυτό προνόμιο και τις απαιτήσεις προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη.

Κεντρικό Μενού

Επιστροφή στο κεντρικό μενού της πλοήγησης στον Νόμο