Εξαίρεση μικρών πιστωτών και εργαζόμενων από τη διαδικασία και προστασία των απαιτήσεων τους

Οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν το 1,5% του συνόλου των οφειλών της επιχείρησης

Οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών δεν επηρεάζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που θα υπογράψει η επιχείρηση με τους υπόλοιπους πιστωτές της.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι και οι μικροί προμηθευτές, που αποτελούν τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πιστωτών και δεν έχουν καμία διαπραγματευτική ισχύ, προστατεύονται από ενδεχόμενη διαγραφή ή οποιαδήποτε άλλη μη ευνοϊκή ρύθμιση των απαιτήσεών τους.

Συγκεκριμένα, οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν ατομικά το 1,5% του συνολικού χρέους της αιτούμενης επιχείρησης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Κατ αυτόν τον τρόπο οι απαιτήσεις τους δεν πρόκειται να υποστούν απομείωση και εξακολουθούν να διεκδικούνται στο όλον.

Προηγούμενη Σελίδα

Επιστροφή στην ανάλυση του πεδίου εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών