Πεδίο εφαρμογής του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Εντάσσονται φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα 

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλλει:

  • κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή κάθε ατομική επιχείρηση
  • κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Εφόσον:

1) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του

και

2) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του (σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή σε συνδυασμό αυτών) ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

και

3) πληροί τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:

Αν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στον Μηχανισμό.

Αν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον Μηχανισμό:

α) να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) να έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του Νόμου αφορά τους έχοντες πτωχευτική ικανότητα, οι διατάξεις του Νόμου έχουν πρόβλεψη και  για τη ρύθμιση των χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Κάντε κλικ παρακάτω για περισσότερα.

Κεντρικό Μενού

Επιστροφή στο κεντρικό μενού της πλοήγησης στον Νόμο

Βήμα 2

Θέλω να ενημερωθώ για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ελεύθεροι ΅επαγγελματίες

Οι διατάξεις του Νόμου καλύπτουν και τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάνε κλικ εδώ για περισσότερα

Οφειλές που ρυθμίζονται

Ποιές οφειλές ρυθμίζονται με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων?

Επιχειρήσεις σε Λύση ή Εκκαθάριση

Στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εντάσσονται ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουν παύσει τη δραστηριότητα τους ή που βρίσκονται στη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, αρκεί να υποβάλλουν δήλωση έναρξης ή να αποφασίσουν την αναβίωση τους

Οφειλές 85% σε έναν πιστωτή

Στον Νόμο προβλέπεται ειδική διαδικασία για επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν μεγάλο μέρος των συν.οφειλών τους σε έναν πιστωτή (άνω του 85%)

Προστασία Μικρών Πιστωτών & Εργαζόμενων

Οι μικροί πιστωτές και οι εργαζόμενοι των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν το 1,5% του συνόλου των οφειλών της αιτούμενης επιχείρησης εξαιρούνται της διαδικασίας και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Μάθε περισσότερα

! Πτωχευτικός - Δενδια

Εχω υπαχθεί στον Πτωχευτικό Κώδικα - Εχω κάνει αίτηση στον 4307